Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Zosta? cz?onkini? Luksusowego i Elitarnego Klubu Turystyki Kobiecej LEKTYKA

Cz?onkostwo w klubie uprawnia do:

  • korzystania ze specjalnej ceny dla cz?onkini uwzgl?dniaj?cej 5% zni?ki na wyjazdy klubowe,
  • pierwsze?stwa na li?cie oczekuj?cych na wyjazd w przypadku braku wolnych miejsc. W przypadku zwolnienia si? miejsca, cz?onkini jest jako pierwsza informowana o mo?liwo?ci podró?y,
  • zbierania punktów z zakupionych us?ug do wykorzystania na zni?ki dla przyjació? lub znajomych bior?cych udzia? w nast?pnych wspólnie odbytych podró?ach. 1% zap?aconej ceny zrealizowanej podró?y pozostaje do wykorzystania na nast?pn? podró? dla osoby towarzysz?cej,
  • prenumeraty informacji e-mailowych o promocjach turystycznych i nowych imprezach klubowych.
Roczna sk?adka cz?onkowska wynosi 100 PLN + 23% VAT
Cz?onkostwo 2-letnie wynosi 180 PLN + 23% VAT
Cz?onkostwo 3-letnie wynosi 270 PLN + 23% VAT
 
Op?at? nale?y ui?ci? przelewem na rachunek bankowy:
 
Club & Travel Sp.z o.o., Warszawa 02-078, Krzywickiego 34 lok. 9,
BRE Bank S.A. XI Filia o/Warszawa 79 1140 1977 0000 2950 8900 1001
dopiskiem op?ata cz?onkowska - Klub Lektyka 


Zapoznaj si? z REGULAMINEM KLUBU LEKTYKA

dolacz_do_nas_400

Nie zwlekaj, wst?p ju? dzi? do Klubu LEKTYKA!

Aplikacja zgłoszeniowa

Imię i nazwisko:
(dokładnie jak w dowodzie osobistym lub paszporcie)
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji:
Data urodzenia:
e-mail:
Telefon do pracy:
Telefon do domu:
Telefon komórkowy:
Skąd dowiedziałaś się o klubie Lektyka?
Rodzaj aplikacji:
Wybieram członkowstwo:
Tak, zapoznałam się z regulaminem klubu.
 
Salon Reklamy