Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Ubezpieczenia

Podró?uj bezpiecznie!

bezpieczenstwo_podrozy_400

Ubezpieczeniem mog? by? obj?te zarówno wyjazdy indywidualne jak i grupowe. Oferujemy ubezpieczenia jednorazowego wyjazdu oraz karty roczne.
Karta roczna to wygodna polisa, która obejmuje ubezpieczeniem nielimitowan? liczb? podró?y zagranicznych, zarówno s?u?bowych, jak i prywatnych. Nie ma konieczno?ci deklarowania planowanych wyjazdów.

Polisy gwarantuj? 24-h ubezpieczenie:

  • kosztów leczenia, transportu medycznego, kosztów podró?y cz?onka rodziny,
  • nast?pstw nieszcz??liwych wypadków,
  • utraty baga?u podró?nego,
  • odwo?ania lub przerwania podró?y,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej.

Istnieje mo?liwo?? wykupienia ró?nych wariantów ubezpieczenia z podstawowymi lub zwielokrotnionymi sumami ubezpieczeniowymi.

Do ubezpieczenia w??czone s? dodatkowe ryzyka np. leczenie stomatologiczne lub sporty wysokiego ryzyka. Firmy ubezpieczeniowe oferuj? bezp?atn? 24h assistance tzn. bezp?atny numer telefonu do zg?osze? wypadków i udzielania natychmiastowej pomocy na ca?ym ?wiecie.

Lektyka nie dodaje mar?y ani dodatkowych op?at manipulacyjnych do cen ustanowionych przez firmy ubezpieczeniowe. Polisa mo?e by? dostarczona pod wskazany przez klienta adres.
Je?eli pragniecie Pa?stwo wykupi? ubezpieczenie oferowane przez Klub LEKTYKA, prosz? wype?ni? poni?szy formularz . Po otrzymaniu formularza natychmiast skontaktujemy si? z Pa?stwem.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓ?YImię i nazwisko (jeżeli inne niż osoby zamawiającej):
Telefon kontaktowy:
Imię i nazwisko osoby ubezpieczonej:
Data urodzenia osoby ubezpieczonej:
Dokładny adres osoby ubezpieczonej:
Termin podróży od:
Termin podróży do:
Daty podróży w kraju docelowym:
Daty podróży w kraju tranzytowym:
Zamawiam imienną kartę roczną zwalniającą z obowiązku deklarowania poszczególnych podróży:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Zawód:
Miejsce zatrudnienia:
Adres firmy:
Telefon:
Adres e-mail:
Fax:
Imię, Nazwisko i adres beneficjenta:
Okres ubezpieczenia od:
Okres ubezpieczenia do:
Wariant ubezpieczenia:
Data:
Płatność za polisę:
Fakturowanie za zakup polisy:
Dane do faktury:
Odbiór polisy:
Dane do wysłania polisy:
 
Salon Reklamy