Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Regulamin Klubu Lektyka

REGULAMIN KLUBU LEKTYKA
WARUNKI CZ?ONKOSTWA i POLITYKA W ZAKRESIE PODRÓ?Y
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓ?Y Club&Travel
dla Luksusowego i Elitarnego Klubu Turystyki Kobiecej LEKTYKA,
marzec 2009


1. ZASADY OGÓLNE
KLUB LEKTYKA zosta? stworzony przy  Biurze Podró?y Club&Travel Sp. z o.o. Podstawowe dane spó?ki: NIP 526-26-40-269 Krajowy Rejestr S?dowy Nr KRS 0000132080, REGON 015208128, Kapita? zak?adowy: 100 000 PLN, konto bankowe: BRE Bank S.A. XI Filia o/Warszawa 79 1140 1977 0000 2950 8900 1001, zwanym dalej Organizatorem.
Obowi?zkiem ka?dej cz?onkini jest zapoznanie si? z tre?ci? warunków cz?onkostwa i polityk? w zakresie organizowanych podró?y przed podpisaniem zg?oszenia i dokonaniem p?atno?ci.
Kontakt w przypadku pyta? i w?tpliwo?ci: info@lektyka.pl, tel. 022 622 99 40, fax 022 622 99 43.

Cz?onkostwo
Do Klubu LEKTYKA nale?? kobiety. Cz?onkiniami s? kobiety zarówno zam??ne, rozwiedzione jak i „singielki”, bez wzgl?du na wiek, pogl?dy polityczne, narodowo??, zawód.
Córki cz?onki? w wieku 13-18 lat, podró?uj?ce razem z matk? – cz?onkini? korzystaj? z przywilejów cz?onkostwa matki.
Roczne cz?onkostwo uprawnia do przywilejów i dodatkowych korzy?ci. Aby z nich korzysta? cz?onkostwo musi by? wa?ne do ko?ca zakupionej podró?y. W przypadku, gdy cz?onkostwo wygasa w trakcie podró?y, do ostatecznej faktury doliczana jest oplata za wznowienie cz?onkostwa.
W klubie LEKTYKA m??czy?ni nie s? dyskryminowani. Panowie mog? by? osobami towarzysz?cymi w podró?y kobiety. Imprezy przeznaczone tylko dla Pa? zawieraj? wyra?n? tak? informacj?. LEKTYKA realizuje równie? wyjazdy „na ?yczenie”, których sk?ad osobowy okre?lony jest wyra?nie przez kobiet? zamawiaj?c? taki wyjazd.

Klienci nie b?d?cy cz?onkami LEKTYKI
Zarówno Panie jak i Panów, wszystkich klientów LEKTYKA obs?uguje ze szczególn? staranno?ci?, ale cz?onkinie Klubu posiadaj? dodatkowe przywileje.


Forma p?atno?ci
LEKTYKA akceptuje p?atno?ci gotówk?, przelewem lub kartami VISA lub Mastercard.

Lista oczekuj?cych
Je?eli impreza zosta?a w ca?o?ci sprzedana, LEKTYKA zapisuje klientów na list? oczekuj?cych. Natychmiast po zwolnieniu si? miejsca powiadamia, w pierwszej kolejno?ci cz?onkinie o mo?liwo?ci do??czenia do grupy.

Zmiany w programach turystycznych
Programy wyjazdów mog? ulec niewielkim modyfikacjom, które nie wp?ywaj? na jako?? us?ug i atrakcyjno?? wycieczki.


Ubezpieczenie
W ramach ceny imprezy grupowej Organizator zapewnia Klientom ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków i kosztów leczenia za granic?.
Zawieraj?c umow? Klient deklaruje, ?e jego stan zdrowia umo?liwia udzia? w imprezie pod rygorem wy??czenia odpowiedzialno?ci Organizatora z tytu?u doznanego przez Klienta uszczerbku na zdrowiu lub jego zgonu z powodu fa?szywego o?wiadczenia.
Wyjazdy indywidualne LEKTYKA ubezpiecza na ?yczenie klienta.

Wspó?praca z tour-operatorami
Niektóre wycieczki oparte s? o programy renomowanych tour-operatorów , którzy sprzedaj? swoje imprezy innym klientom na wolnym rynku. W takim przypadku klienci LEKTYKI b?d? uprzedzeni, ?e b?d? stanowi? cz??? wi?kszej grupy.


Wykorzystanie wizerunku klientów LEKTYKI do celów marketingowych
Klienci LEKTYKI zgadzaj? si? na wykorzystanie zdj?? lub filmów ze zrealizowanych imprez LEKTYKI w celach marketingowych. Klient, który nie ?yczy sobie wykorzystania jego wizerunku ma obowi?zek zg?oszenia tego faktu na pi?mie przed wyjazdem.
Prawa i obowi?zki Klientów okre?laj? wydane w oparciu o art. 385 (1)KC oraz Ustaw? z dnia 29. sierpnia 1997 r. o us?ugach turystycznych „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Club&Travel zwanych dalej „Warunkami”.


2. ZAWARCIE UMOWY
a. Zawarcie umowy nast?puje ka?dorazowo po zapoznaniu si? Klienta z ofert?, podpisaniu zg?oszenia uczestnictwa (obejmuj?cego „Warunki”) oraz potwierdzeniu przyj?cia zg?oszenia przez Organizatora (osoby dzia?aj?ce w jego imieniu). Organizator przed zawarciem umowy zobowi?zuje si? dostarczy? klientom niezb?dnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udzia?u w imprezie.
b. Zawarcie umowy na rzecz osoby ma?oletniej wymaga zgody rodziców (lub opiekunów) z ich podpisami po?wiadczonymi urz?dowo.
c. Strony mog? ustali? w umowie pisemnej swoje prawa i obowi?zki odmiennie ni? przewiduj? to niniejsze ogólne warunki uczestnictwa, z tym zastrze?eniem jednak, ?e w sprawach nie unormowanych w umowie – zastosowanie b?d? mia?y niniejsze „Warunki” i przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy o us?ugach turystycznych nie stanowi? inaczej.

3. WARUNKI P?ATNO?CI
a. Ceny ?wiadcze? dla Klientów s? cenami umownymi i obejmuj? podatek od towarów i us?ug. Cena oparta jest o okre?lone na pi?mie us?ugi, w tym program oraz noclegi w pokoju dwuosobowym, dzielonym podczas pobytu z inn? osob?. Na ?yczenie, za dop?at?, uczestniczka mo?e zamówi? nocleg w pokoju jednoosobowym.
b. Miejscem spe?nienia ?wiadcze? z umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy okre?lony w zawartej z Uczestnikami umowie.
c. Przy zawarciu umowy Klient zobowi?zuje si? do wp?aty na rzecz Organizatora zaliczki w wysoko?ci co najmniej 45% ustalonej ceny imprezy.
d. Ca?a nale?no?? za okre?lone umow? us?ugi winna by? wp?acona przez Klienta nie pó?niej ni? na 30 dni przed rozpocz?ciem imprezy.
e. Organizator zastrzega sobie prawo rozwi?zania umowy z Uczestnikiem, którego wp?aty nie zostan? przekazane w ustalonych w punktach 3.c. i 3.d. terminach na dobro Organizatora.
f. Wszelkie roszczenia Klientów, (którzy ?wiadczenia pieni??ne spe?nili) zwi?zane z rozwi?zaniem umowy w oparciu o punkt 3.e. „Warunków” winny by? kierowane do Organizatora.
g. Zmiany kursów walut, kosztów transportu, ce?, podatku lub op?at lotniskowych i portowych oraz cen, stanowi?cych podstaw? kalkulacji ceny imprez mog? spowodowa? wzrost ceny imprezy, jednak nie pó?niej ni? do 20. dnia przed imprez?. Wzrost ceny b?dzie skuteczny w stosunku do Klienta wy??cznie po powiadomieniu Go przez Organizatora.

4. PRAWA I OBOWI?ZKI UCZESTNIKA
a. Klient ma prawo do ?wiadcze? biura, gwarantowanych szczegó?owo opracowan? ofert?, stanowi?c? integraln? cz??? zawartej z Klientem umowy.
b. Klient Uprawniony jest – w czasie trwania imprezy – do korzystania z fachowej pomocy i opieki pilotów Organizatora.
c. Uczestnicy uprawnieni s? do zg?aszania Pracownikom Organizatora wszelkich uwag i sugestii dotycz?cych realizacji imprezy, z tym zastrze?eniem jednak, i? Organizator wy??cza swoj? odpowiedzialno?? za spowodowane takimi dzia?aniami modyfikacje programu imprezy i jego niezgodno?? z ofert?.
d. Klient obj?ty zostanie szczególn? opiek? we wszystkich przypadkach zdarze? nag?ych i nie zawinionych przez Organizatora (np. zwi?zanych z awari?, przed?u?eniem odpraw celnych, postojami na granicach, opó?nieniami przelotów).

5. OBOWI?ZKI UCZESTNIKA
a. Od chwili rozpocz?cia imprezy Klient jest zobowi?zany stosowa? si? do wskazówek Pracowników Organizatora dotycz?cych realizacji programu imprezy.
b. Klient zobowi?zuje si? w trakcie imprezy do podporz?dkowania si? wszelkim wskazówkom i zaleceniom porz?dkowym Pracownika Organizatora, umo?liwiaj?cym realizacj? oferty.
c. Klient zobowi?zany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowi?zuj?cych w Rzeczpospolitej Polskiej, w krajach tranzytowych i docelowych.
d. Klient zobowi?zany jest do posiadania dokumentów podró?nych (paszportu) oraz, gdy wymagaj? tego przepisy, wiz turystycznych.
e. Klient zobowi?zany jest do przestrzegania przepisów porz?dkowych oraz przepisów po?arowych w miejscu zakwaterowania.
f. W razie uporczywego naruszania przez Klienta ustalonego porz?dku imprezy, zagra?aj?cego interesom innych Klientów, Organizator mo?e rozwi?za? umow? w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granic? i powrotu do kraju obci??aj? w takim przypadku, nie stosuj?cego si? do ustalonego przez Organizatora porz?dku imprezy, Klienta.

6. REKLAMACJE
a. W przypadku niewykonania, b?d? nienale?ytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientom przys?uguje prawo do reklamacji. Reklamacje wniesione do Organizatora po up?ywie 21 dni od zako?czenia imprezy uznane b?d? za bezskuteczne.
b. Reklamacja klienta z?o?ona w formie pisemnej powinna zawiera? opis faktycznych przyczyn oraz wskazania do naprawienia szkody. Podstaw? reklamacji nie mog? by? okoliczno?ci, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci i przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci nie móg? ich przewidzie?.
c. Organizator ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.

7. WY??CZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI
a. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci odszkodowawczej w stosunku do Klientów powy?ej kwoty rzeczywistej szkody i utraconych korzy?ci, pod warunkiem ich udokumentowania w sposób okre?lony przepisami prawa oraz nie odpowiada za szkody moralne.
b. Organizator wy??cza sw? odpowiedzialno?? w stosunku do Klienta rezygnuj?cego z imprezy w czasie jej trwania, z przyczyn nie le??cych po stronie Organizatora.
c. Organizator wy??cza odpowiedzialno?? odszkodowawcz? z tytu?u nieszcz??liwych wypadków, utraty zdrowia, czy utraty baga?u w zakresie przekraczaj?cym kwoty gwarantowane polis? ubezpieczeniow? wkalkulowan? w koszt pakietu.
d. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo?ania imprezy w ka?dym czasie z przyczyn od niego niezale?nych, w szczególno?ci w ka?dym przypadku si?y wy?szej zagro?enia ?ycia lub zdrowia. Niemo?no?? spe?nienia ?wiadczenia zobowi?zuje Organizatora do przedstawienia oferty zast?pczej na zasadach pierwsze?stwa, albo zwrotu okre?lonej umow? nale?no?ci bez odsetek i bez potr?ce?, o których mowa w rozdz. 8 Warunków.

8. REZYGNACJA Z IMPREZY
a. Rezygnacja Klienta z zakupionej u Organizatora imprezy wymaga formy pisemnej.
b. Organizator – z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy - zakup ?wiadcze? u kontrahentów - zastrzega sobie prawo dokonania potr?ce? z wniesionych przez Klienta wp?at lub domagania si? zap?aty kosztów rezygnacji, niezale?nie od daty zg?oszenia, zgodnie z  zasadami ustalonymi w umowie-zleceniu, zaakceptowanej przez klienta.
c. Klient ma prawo do zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w imprezie.
Przy zleceniu imprezy indywidualnej (nie dotyczy imprez grupowych) pobiera si? bezzwrotn? op?at? rezerwacyjn? w wysoko?ci minimum 100 PLN + 7% VAT (wg aktualnego cennika us?ug) od ka?dego Klienta, która odliczana jest od ogólnej ceny us?ugi i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji klienta.

9. POSTANOWIENIA KO?COWE
a. Sprawy sporne, które nie zosta?y rozstrzygni?te polubownie b?d? rozstrzygane przez S?d Powszechny w Warszawie
b. Wszelkie zobowi?zania podatkowe z tytu?u korzy?ci wynikaj?cych z przynale?no?ci do Klubu LEKTYKA obci??aj? cz?onków klubu, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
c. Cz?onek Klubu LEKTYKA wyra?a zgod? na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Club&Travel oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych. Przys?uguje mu prawo wgl?du do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
d. W przypadku dzia?a? niezgodnych z regulaminem LEKTYKI Club&Travel ma prawo pozbawi? cz?onkostwa cz?onkini? Klubu, o czym poinformowana b?dzie w formie pisemnej.
e. Regulamin o niniejszej tre?ci obowi?zuje od 25 marca 2009 (wersja 2).

Salon Reklamy