Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

O nas

bd5_400

Za?o?ycielk? i Prezesk? Klubu jest Barbara Dziedzic - w?a?cicielka firmy doradczej Travelreps (www.travelreps.pl), organizatorka podró?y z wykszta?cenia i zawodu, turystka z zami?owania. 

Przez 12 lat pracowa?a w PLL LOT. Swoje do?wiadczenie w turystyce  zebra?a zarz?dzaj?c biurami podró?y „Travelbank” oraz „Club and Travel”. Odwiedzi?a 75 krajów.
Absolwentka Ekonomiki Turystyki SGPiS (obecnie SGH), Podyplomowego Studium Turystyczne SGPiS, a tak?e Podyplomowego Studium Dyplomacji i Stosunków Mi?dzynarodowych Collegium Civitas.
Do sukcesów zawodowych ekspertka zalicza otrzymanie Nagrody „Globus” Polskiej Izby Turystyki za propagowanie nowatorskich rozwi?za?, wdro?enie w biurze podró?y pierwszego w Polsce certyfikatu ISO 9001 oraz wyró?nienie przez Businessman Magazine tytu?em „Pere?ka Biznesu”.

 

lektyka

 

"Liczba kobiet podró?uj?cych ro?nie z roku na rok. Wiele z nich samodzielnie podejmuje decyzje i dokonuje wyboru przy zakupie biletu, rezerwacji hotelu, sposobie sp?dzenia czasu wolnego. Kobiety zawsze ch?tnie podró?owa?y. Pomimo wielu obowi?zków i przeciwno?ci losu wyrusza?y w ?wiat po odpoczynek, aby pozna? nowe miejsca, aby wyrwa? si? z codziennych obowi?zków.

Luksusowy i Elitarny Klub Turystyki Kobiecej LEKTYKA powsta? na ?yczenie kobiet - podró?niczek zrzeszonych w Mi?dzynarodowym Forum Kobiet, Polish Proffesional Women Network i Europejskim Forum W?a?cicielek Firm. To one wytyczy?y g?ówne cele dzia?ania klubu i zasugerowa?y zarys produktów. Klub LEKTYKA zosta? stworzony przez kobiety dla kobiet, aby pomóc im w sprawnej rezerwacji us?ug turystycznych oraz znalezieniu najlepszego wyjazdu w grupie z innymi kobietami, ze swoimi znajomymi lub samodzielnie.

Ka?da kobieta jest inna, ma inne marzenia i potrzeby. K?adziemy wi?c nacisk na ró?norodno?? ofert. Potrafimy tak?e uwa?nie s?ucha? Twoich ?ycze?.  Proponujemy wyjazdy dostosowane do mo?liwo?ci kondycyjnych przeci?tnej kobiety oferuj?c krótkie wypady na zakupy, czy po zwyci?stwo nad stresem do SPA, pobyty z dzie?mi, oferty dla seniorek lub wyprawy wymagaj?ce dobrej kondycji. Wszystkie oferty ??czy:

  • poczucie bezpiecze?stwa i komfortu
  • wysoka jako?? za rozs?dn? cen?

Korzystamy ze sprawdzonych linii lotniczych, hoteli, przewodników. Wybieramy hotele z najlepsz? lokalizacj?, restauracje z bogatym menu, oferujemy us?ugi wysokiej jako?ci z atrakcyjnym dla kobiet programem.

W Klubie LEKTYKA znajdziesz przyjació?, którzy ?yczliwie doradz? i uszyj? na miar? wyjazd dostosowany do Twoich potrzeb i mo?liwo?ci."

                                                                                     Zapraszam


                                                                                     Barbara Dziedzic
                                                                                          Za?o?ycielka Klubu

 


 
Salon Reklamy