Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Tajemnice Peru
Wyjazd zrealizowany. W przypadku zainteresowania podobn? ofert? prosz? wype?ni? formularz kontaktowy.


peru_dziewczynka_400
TAJEMNICE PERU - ?LADAMI POLSKICH ODKRY?


Wyprawa Luksusowego i Elitarnego Klubu Turystyki Kobiecej LEKTYKA z Monik? Rogozi?sk? - Sekretarzem Polskiego Oddzia?u Explorers Club, dziennikark?, podró?niczk?.

Program wyjazdu 
Dzie? 1 , ?roda 27 Czerwca LIMA
Wylot z Warszawy Liniami KLM o godzinie 6.10, przesiadka w Amsterdamie, l?dowanie w Limie o 16.25, spotkanie na lotnisku z przewodnikiem, przejazd do hotelu 4 * „Del Pilar Miraflores”, odpoczynek, kolacja w restauracji Huaca Pucllana.

machu_pichu_400Dzie? 2, Czwartek 28 Czerwca LIMA
Po ?niadaniu zwiedzanie Limy: g?ówny plac - Plaza Mayor z katedr? z grobowcem Francisca Pizarra; Pa?ace Prezydencki, Arcybiskupi, Rady Miejskiej zaprojektowane lub odbudowane po trz?sieniu ziemi w pierwszej po?owie XX w. przez najwa?niejszego wówczas architekta Peru - Gwido Ryszarda Jaxa-Ma?achowskiego; S?d Najwy?szy oraz bazylika Santa Rosa, których twórc? by? inny polski architekt, Brunon Paprocki; barokowe ko?cio?y i klasztory San Francisco, Santo Domingo: Muzeum Z?ota; Muzeum Narodowe ze skarbami archeologii; pomnik po?wi?cony polskim in?ynierom, którzy przybyli tu w XIX w. po Powstaniu Styczniowym. Kolacja z profesorem Krzysztofem Makowskim-Hanul?, dziekanem Wydzia?u Humanistycznego Pontyfikalnego Uniwersytetu Katolickiego w Limie.
Nocleg w Limie, w hotelu 4*”Del Pilar Miraflores”.

Dzie? 3, Pi?tek 29 Czerwca LIMA-NAZCA
Wczesna pobudka, ?niadanie, przejazd ok. 6 godzin do Nasca . Zwiedzanie Muzeum Antonini, za?o?onego przez prof. Giuseppe Oreficiego, kierownika w?oskiej misji archeologicznej. W muzeum znajduj? si? wyj?tkowe eksponaty zwi?zane z kultura Nasca, która dominowa?a na tym terenie przez tysi?c lat. Kolacja w hotelu.
Nocleg w Nazca w Hacienda Huayoccari 3*.

peru_muzyk_400Dzie? 4, Sobota 30 czerwca NAZCA- PUERTO INCA
?niadanie. Ko?o po?udnia przelot ma?ym samolotem nad pustyni? Nazca, by zobaczy? wyryte tam s?ynne linie geometryczne oraz figury. Przejazd i wizyta w Cahuachi, centrum kultury Nasca, badanego przez w?osk? misj? z istotnym udzia?em polskich naukowców.
Przejazd do Chala oraz do innego stanowiska archeologicznego - Puerto Inca.
Kolacja w hotelu. Nocleg w Puerto Inca Parador Hotel 3*.

Dzie? 5, Niedziela 1 lipca PUERTO INCA- ONGORO ( Majes Valley)
Po ?niadaniu zwiedzanie ruin Puerto Inca i przejazd do Doliny rzeki Majes. Ogl?danie petroglifów Toro Muerto. Posi?ek w postaci lunch- box, kolacja na campingu.
Nocleg na campingu na farmie Ongoro (1300 m n.p.m.).

Dzie? 6 , Poniedzia?ek 2 lipca ONGORO-MAUCALLACTA-ONGORO
Po ?niadaniu wyjazd do najwa?niejszej wyroczni i sanktuarium Czwartej cz??ci Imperium Inków - Maucallacta (3700 m) na stokach wulkanu Coropuna (6425 m). Dojazd na stanowisko archeologiczne samochodami terenowymi. Obiad w Chuquibamba. Powrót na camping w Ongoro (1300 m).  Kolacja i nocleg na campingu.

peru_lama_400Dzie? 7 , Wtorek 3 lipca AREQUIPA
?niadanie na campingu i przejazd ok. 3 godz. do Arequipy (2400 m). Zakwaterowanie w hotelu Libertador 5*.
Lunch w lokalnej restauracji. Zwiedzanie Arequipy, nazywanej bia?ym miastem od koloru tufu wulkanicznego, z którego zosta?a zbudowana: centralny plac - Plaza de Armas, katedra, ko?ció? La Compañia, punkt widokowy Carmen Alto. Klasztor Santa Catalina - przez ponad 400 lat miasto w mie?cie, zamkni?te, odizolowane od ?wiata. Pierwszych turystów wpuszczono tam w 1970 r. Klasztor jest wci?? czynny - przebywa w nim kilka zakonnic. Muzeum Archeologiczne, gdzie przechowywana jest Juanita - zamarzni?ta dziewczynka, z?o?ona w ofierze przez Inków pod szczytem wulkanu Ampato.  Kolacja w hotelu. Nocleg w hotelu Libertador 5*.

Dzie? 8 , ?roda, 4 lipca AREQUIPA / CHIVAY (COLCA VALEY)
Po ?niadaniu czas wolny w Arequipie. Wyjazd z hotelu ok. po?udnia. Do przejechania 185 km do Doliny Colca. Na tej trasie pokonamy najwy?szy punkt podczas ca?ej podró?y : Prze??cz Wiatrów. Ró?ne ?ród?a podaj? odmienne jej wysoko?ci: od 4800 do 4950 m. Niedok?adno?? wynika ze zmiennych ci?nie? atmosferycznych, podczas których odczytywano pomiary na wysoko?ciomierzach. Przewidziany przyjazd do Chivay  (3800 m) w Dolinie Colca ok. godz. 20.00. Kolacja w hotelu. Nocleg w bungalowach hotelu Libertador Colca Lodge 3*. Na miejscu s? gor?ce ?ród?a.

Dzie? 9, Czwartek 5 lipca CHIVAY-PUNO
?niadanie wczesnym rankiem. Przejazd na Cruz del Condor (Krzy? Kondorów),  miejsca sk?d mo?na zajrze? do dna Kanionu Colca. W stromych zboczach maj? gniazda kondory. Kiedy s?o?ce ogrzewa wn?trze kanionu, kondory staruj? do lotu unosz?c si? na pr?dach powietrza. 100 km d?ugo?ci Kanion rzeki COLCA zosta? po raz pierwszy spenetrowany i pokonany przez polsk? wypraw? kajakarzy z Krakowa CANOANDES’79. Mia?a tak?e istotne konsekwencje dla ca?ego regionu.   Przejazd do Puno nad Jeziorem Titicaca (3900 m). Po drodze zwiedzanie przedhiszpa?skich grobowców w kszta?cie wie? w Sillustani. Kolacja w hotelu. Nocleg w Puno w hotelu Casa Andina Private Collection 4*.

pasterka_400Dzie? 10, Pi?tek, 6 lipca PUNO ( TITICACA)
Po wczesnym ?niadaniu ca?odniowa wycieczka na wysp? Uros i Taquile.
Indianie Uros mieszkali na sztucznych wyspach na Jeziorze Titicaca, które budowali z warstw ziemi i sitowia. Dzi? przebywaj? na wyspach g?ównie stanowi?c atrakcj? dla turystów i zarabiaj?c r?kodzie?ami artystycznymi. Kolacja w hotelu . Nocleg w PUNO w Casa Andina Private Collection, 4*.

Dzie? 11, Sobota, 7 lipca PUNO / CUZCO
?niadanie. Przejazd z Puno do Cuzco (3400 m). Po drodze Andahuaylillas - ma?a wioska zbudowania przez Jezuitów pod koniec XVI wieku.  Lunch w Sicuani.
Przyjazd do Cuzco ok 16.00. Kolacja w hotelu. Nocleg w hotelu Libertador, 5*.

Dzie? 12, Niedziela 8 lipca CUZCO
Po ?niadaniu zwiedzanie Cuzco - centrum Imperium Inków, oraz okolic: m.in. ruiny twierdzy Sacsayhuaman, zbudowanej przez Inków z ogromnych, precyzyjnie dopasowanych do siebie g?azów.
Kolacja z wyst?pem ludowym i nocleg w Cuzco, w hotelu Libertador 5*.

peru_kabalitos_400Dzie? 13, Poniedzia?ek 9 lipca CUZCO / URUBAMBA VALLEY
Po ?niadaniu, ca?odniowa wycieczka do ?wi?tej doliny Inków - Urubamby. Zwiedzanie inkaskich monumentalnych budowli: Pisac i Ollantaytambo.
Lunch. Kolacja i  nocleg w Casa Andina Private Collection Sacred Valley,4*.

Dzie? 14, wtorek, 10 lipca URUBAMBA Valley/ MACHU PICHU/ CUZCO
Wczesna pobudka, ?niadanie i ca?odniowa wycieczka do Machu Picchu - jednego z najbardziej niezwyk?ych miejsc na ?wiecie. Lunch w Sanctuary Hotel. Po po?udniu powrót poci?giem do Cuzco.
Dla ch?tnych mo?liwo?? wej?cia na góruj?cy nad ruinami szczyt - Wayna Picchu.
Kolacja i nocleg w Cuzco w hotelu Libertador, 5*.

Dzie? 15, ?roda, 11 lipca CUZCO
?niadanie. Wolny czas w Cuzco na zakupy i samodzielne zwiedzanie. W XVII i XVIII w.  rozwija?a si? w tym miejscu charakterystyczna szko?a malarstwa, która nazwano cuzke?sk?. Dzi? arty?ci znowu tworz? w tym, rozpoznawalnym stylu, robi? udane kopie starego malarstwa, rze?bi? ramy. Cuzco ma uliczki i ryneczek gdzie sprzedaj? t? sztuk?. Polecamy.
Kolacja i nocleg w Cuzco w hotelu Libertador, 5*.

Dzie? 16, czwartek, 12 lipca CUZCO- LIMA
?niadanie. Przelot z Cuzco do Limy. Czas wolny. Kolacja po?egnalna z muzyk? i wyst?pami zespo?u folklorystycznego w restauracji „La Dama Juana”. Nocleg w hotelu 4* Del Pilar Miraflores.

Dzie? 17 , pi?tek, 13 lipca, LIMA
?niadanie. Czas wolny. Przejazd na lotnisko ok. 15.30. Odlot samolotem KLM o 18.25.

Dzie? 18, sobota 14 lipca,
Przesiadka w Amsterdamie 14 lipca i l?dowanie w Warszawie o 16.50
Uwaga! Program mo?e ulec niewielkim modyfikacjom, które nie wp?yn? na oferowany standard zakwaterowania, ani atrakcyjno?? programu.
Szanowni Pa?stwo,
          
Zapraszam na wyj?tkowa podró? po Peru szlakiem tajemnic starych kultur, odkry? i dokona? Polaków. Peru, to kraj, który od wieków fascynowa? Europejczyków. Posiada  pustyni? wzd?u? wybrze?a Pacyfiku, góry z lodowcami, d?ungl? górzyst? i amazo?sk?. Ka?da z tych krain kryje pi?kno i zagadki. Dotkniemy wielu z nich.
Odwiedzimy miejsca wpisane na List? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO - centra zabytkowe Limy, Arequipy, Cuzco, Linie Nasca, Machu Pichcu. Dotrzemy nad Jezioro Titicaca. Zobaczymy szczególnej urody ko?cio?y i klasztory zbudowane w stylu india?sko-hiszpa?skiego baroku, charakterystycznego dla tej cz??ci Ameryki ?aci?skiej. Stoj?c na kraw?dzi  Kanionu Colca b?dziemy obserwowa? szybuj?ce kondory. Wyk?piemy si? w gor?cych ?ród?ach.  Nale??cy do najg??bszych na ?wiecie, 100 km d?ugo?ci Kanion rzeki Colca zosta? po raz pierwszy spenetrowany i przep?yni?ty przez wypraw? polskich kajakarzy. Dwóch z nich: Jerzy Majcherczyk i Piotr Chmieli?ski nale?y do The Explorers Club. Ekspedycja, która trwa?a 33 dni: od maja do czerwca 1981 r., zawa?y?a na losach jej uczestników i ca?ego regionu. Mieszka?cy Doliny Colca rok temu ods?onili pomnik z wdzi?czno?ci, dla upami?tnienia wyprawy. By?am ?wiadkiem tych uroczysto?ci. Opowiem o nich...
Naszymi Mistrzami, którzy podziel? si? najnowsz? wiedz? o dawnych cywilizacjach b?d? wybitni archeolodzy, których spotkamy w Peru.
Prof. Giuseppe Orefici od ponad dwóch dekad prowadzi badania w?oskiej misji na pustyni Nazca. Przez wiele lat z misj? t? wspó?pracowali polscy naukowcy. Odwiedzimy muzeum, które profesor za?o?y? oraz Cahuachi - centrum kultury Nasca, najwi?ksze sanktuarium ?wiata zbudowane z glinianej ceg?y adobe, dzi? poch?oni?te przez piasek. Spróbujemy odpowiedzie? na pytania: kto, kiedy, w jaki sposób i po co robi? linie, gigantyczne rysunki na pustyni Nazca.
Prof. Krzysztof Makowski-Hanula, dziekan Wydzia?u Humanistycznego Pontyfikalnego Uniwersytetu Katolickiego w Limie, nale?y do najwybitniejszych znawców kultury Moche, która ok. 2000 lat temu budowa?a piramidy na wybrze?u Peru. Odnalezienie bogatego grobu dostojnika Moche - w?adcy w Sipan, by?o ?wiatow? sensacj? archeologiczna.
W Andach misja polskich archeologów z Centrum Bada? Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzona przez profesora Mariusza Zió?kowskiego, odkry?a najwa?niejsz? wyroczni? i sanktuarium czwartej cz??ci Imperium Inków. Maucallcta le?y na wysoko?ci 3700 m. n.p.m. na stokach wulkanu Coropuna (6425 m).  Odwiedzimy to i inne miejsca budowane przez Inków oraz wcze?niejsze kultury, zobaczy naj?wie?sze wyniki prace archeologów. Po Maucallacta oprowadzi nas prof. Mariusz Zió?kowski, cz?onek The Explorers Club. Pragn?liby?my, ?eby Pa?stwa obecno?? oraz szczodro?? wspar?a prowadzone tam prace polskich i peruwia?skich archeologów.
Ch?tni, b?d? mogli uda? si? na wysoko?? 4200 m, by zobaczy? niezmiernie rzadko spotykan? ro?lin?.  Puya raimondi  kwitnie raz na 100 lat 12 metrowej wysoko?ci s?upem obsypanym 20 tysi?cami kwiatów i...  ginie.  Jej siedliska na stokach Coropuna przewodniki nie odnotowuj?.
Skorzystamy z wygodnych hoteli tam, gdzie to jest mo?liwe. Odwiedzimy te? regiony Andów nie odkryte jeszcze przez turystów, nie posiadaj?ce bazy hotelarskiej. Wtedy biwakowa? b?dziemy w namiotach.
Poprowadz? Pa?stwa w t? podró?, dziel?c si? swym do?wiadczeniem i opiek?.
Monika Rogozi?ska
Sekretarz Polskiego Oddzia?u The Explorers Club
Konsultant ds. Projektów Specjalnych National Geographic Polska

Cena wycieczki:

 • Przelot Warszawa-Lima-Warszawa 4 990 PLN
 • Pobyt wg ww programu wraz z przelotem wewn?trznym 3560 USD/osob? w pokoju dwuosobowym w 13 hotelach lub 2 lub 3 osobowym pokoju w hotelu Puerto Inca Parador lub w namiocie 2-3 osobowym na campingu.
 • Dop?ata do pokoju 1-osobowego w jednym z 13 hoteli, gdzie to b?dzie mo?liwe- 770 USD
Kalkulacja zosta?a dokonana przy za?o?eniu min. 20 uczestników w grupie.


Dla cz?onki? Klubu Bonus obowi?zuje zni?ka 5%, czyli:

 • cena za przelot cz?onkini wynosi 4740 PLN,
 • cena za pobyt cz?onkini 3382 USD,
 • ewentualna dop?ata do pokoju jednoosobowego za 13 nocy 731USD.

Szczegó?owe informacje i inne przywileje dla cz?onki? na stronie www.lektyka.pl

Wliczone w cen? pobytu:

 • zakwaterowanie oraz posi?ki przewidziane w programie
 • transfery i wycieczki z lokalnym angloj?zycznym przewodnikiem
 • bilety wst?pów, zgodnie z programem
 • bilet kolejowy na trasie Cuzco-Machupicchu-Cuzco
 • przelot wewn?trz Peru Cuzco-Lima
 • ubezpieczenie.

Nie wliczone w cen?:

 • podatek lotniskowy odlotowy z Cuzco 6.05 USD/osob? i z Limy 30.25USD/osob?
 • wycieczki dodatkowe dla ch?tnych
 • posi?ki nie w??czone do programu
 • wynajem ?piworów i materacy na campingu ( 8 USD- ?piwór, 5 USD- materac)
 • dodatkowe us?ugi: telefony, pralnia, napiwki
 • dobrowolna donacja na rozwój polskiej stacji archeologicznej w MAUCALLACTA

Konto, na które nale?y wp?aci? zaliczk? w wysoko?ci 4740 PLN od osoby jako potwierdzenie uczestnictwa:
Bankowe Biuro Podró?y Travelbank, sp z o.o.
ul. ?elazna 32 Warszawa 00-832
Bank Pekao SA I/O Warszawa 20124010371111000006916714. z dopiskiem PERU .

Warunki zwrotu zaliczki s? zawarte w regulaminie Klubu Lektyka oraz b?d? zawarte w umowie. Druga rata - wp?ata dolarowa musi by? wp?acona najpó?niej do 15 maja.
Wp?ata dolarowa powinna by? dokonana w PLN wg kursu sprzeda?y USD w Banku PEKAO SA w dniu dokonania wp?aty.
Umowa uczestnictwa b?dzie przes?ana do osób ch?tnych na wyjazd po wp?aceniu zaliczki.

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

N. Zelandia i Australia

Hiszpania

Kenia - Tanzania

Chiny w LEKTYCE

Wakacje na ?yczenie

Salon Reklamy