Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

NAMIBIA – fascynuj?ce przestrzenie
POBYT 11-dniowy, 5 grup w styczniu, marcu, kwietniu, maju i pa?dzierniku 2012 roku


namibia05
 Zobacz wi?cej zdj?? w galerii.
Istnieje miejsce, gdzie miejscu gdzie najstarsza pustynia ?wiata Namib spotyka si? z Oceanem Atlantyckim. Skamienia?y las, ksi??ycowe przestrzenie, naskalne ryciny sprzed tysi?cy lat, a na koniec dnia zupe?nie nienaturalny, p?on?cy krajobraz Damaraland’u o zachodzie s?o?ca zapieraj? dech w piersiach i pozostawiaj? w pami?ci niepowtarzalne wra?enia.
Dla kontrastu w programie m.in. Swakopmund - przepi?kny nadmorski kurort o charakterze bawarskiego miasteczka, o niezwyk?ej atmosferze, z doskonale zachowan? architektur?, ukazuj?c? wp?ywy niemieckie, warte odwiedzenia muzea historii przyrody, sklepy pe?ne afryka?skich pami?tek oraz mo?liwo?? d?ugich spacerów po pla?y gwarantuj? przybyszom ró?norodno?? sp?dzenia  wolnego czasu.

Dzie? 1
Przylot do t?tni?cej ?yciem stolicy Namibii, Windhoek w godzinach popo?udniowych i transfer do hotelu. Zakwaterowanie i czas na odpoczynek po d?ugiej podro?y. Wieczorem kolacja w jednej z lokalnych restauracji.
Lunch na koszt w?asny, kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.
 

Dzie? 2
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu i przejazd w kierunku Parku Narodowego Etosha. Po wje?dzie do Parku safari autobusowe w drodze do miejsca zakwaterowania. Zakwaterowanie w jednym z parkowych obozowisk. Czas na odpoczynek i relaks nad basenem na ?onie afryka?skiej przyrody lub podgl?danie zwierz?t u wodopoju. Kolacja.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 3
Wczesna pobudka i wyjazd na safari po drogach Parku Narodowego Etosha. Poranek sp?dzony na tropieniu i obserwacji dzikiej zwierzyny zmierzaj?cej zw?aszcza o tej porze do wodopoju. ?niadanie w formie suchego prowiantu. Po safari czas na relaks przy basenie i korzystanie z atrakcji, jakie oferuje Lodge. W godzinach popo?udniowych, kiedy temperatura znowu si? obni?y, wyruszymy na popo?udniowe safari. Po powrocie kolacja.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Park Narodowy Etosha z jego prawie 22 300 km²  pustyni i sawanny to jeden z najwi?kszych parków w Afryce s?yn?cy z wielkich otwartych przestrzeni pokrytych sola. Park zamieszkuje wielka liczba dzikich zwierz?t. Wyst?puje tu 114 gatunków ssaków, takich jak s?o?, ?yrafa oraz nosoro?ec czarny. W?ród drapie?ników spotka? mo?na lwa, geparda i leoparda. Obficie wyst?puje tu równie? ptactwo - ok. 340 gatunków, z których jedna trzecia to gatunki migruj?ce, wiele z nich z Europy, w tym ptaki brodz?ce.

Dzie? 4
Po ?niadaniu wymeldowanie z obozowiska, wyjazd z Parku i i przejazd do wioski plemienia Himba. W trakcie wizyty w wiosce b?dzie mo?na zapozna? si? z tradycyjnym sposobem ?ycia tego unikalnego plemienia.

Himba (Ovahimba) – grupa etniczna, zamieszkuj?ca pó?nocno-zachodni? cz??? Namibii (region Kunene, dawniej Kaokoland). Jej liczebno?? szacowana jest na ok. 20-50 tys. Himba s? blisko powi?zani z Herero, posiadaj? m.in. wspólny j?zyk. Prowadz? koczowniczy tryb ?ycia, zajmuj? si? g?ównie pasterstwem hoduj?c kozy i byd?o.
Lud Himba przywi?zuje ogromn? wag? do swoich wierze? i tradycji. Nie poddaje si? wp?ywom mody z Zachodu, nie wie, co to takiego d?insy. Jest to jedno z ostatnich plemion tradycyjnej Afryki stoj?ce na stra?y swoich wierze? i zwyczajów. Kobiety Himba znane s? z nieprzeci?tnej urody, noszenia ciekawych, tradycyjnych fryzur oraz ozdób, których waga cz?sto dochodzi nawet do 12 kg. Pi?knie pomalowane ochr? kobiety i dumni wojownicy zatrzymali dla siebie czas, by ?y? zgodnie z prawami natury.

Po zwiedzaniu wioski i spotkaniu z jej mieszka?cami przejazd do Krainy Damaraland. Po drodze zatrzymamy si? w miejscu gdzie b?dzie mo?na zobaczy? tzw. „ Skamienia?y Las” („Petrified Forest”). Nast?pnie przejazd do hotelu, zakwaterowanie i kolacja.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Damaralnd
Po?o?ona w pó?nocno-zachodniej cz??ci Namibii kraina to Królestwo P?on?cych Gór i Kamieni. Damaraland to ogromne, pustynne tereny pokryte zastyg?? przed milionami lat law?, prawie zupe?nie pozbawione wody. Kraina ludzi Damara wydaje si? skalist? pustyni? pozbawion? ?ycia. A jednak i tu zwierz?ta potrafi?y przystosowa? si? do trudnych warunków bytowania. W wyschni?tych korytach rzek i po?ród skamienia?ych lasów ?yj? niezwyk?e pustynne s?onie, bia?e nosoro?ce oraz lwy p?owe, które stanowi? bardzo realne zagro?enie dla mieszkaj?cego tu plemienia Damara. Wyst?puj? tu równie? zwierz?ta idealnie przystosowane do ?ycia na pustyni, takie jak antylopy zwane Springbok i Oryx (lub Gemsbok) oraz strusie harmonizuj?ce si? doskonale z tym ?rodowiskiem.
Tutejsza fauna i flora jest typowa dla regionu zwanego Pro-Namib i zalicza si? do niej miedzy innymi unikaln? ro?lin? pustynn? Wewitcha Mirabilis (Welwicza Osobliwa), która mo?e przetrwa? ponad 2000 lat!

Dzie? 5
Po ?niadaniu wyjazd na zwiedzanie s?ynnych malowide? Buszmenów w okolicy Twyfelfontein oraz unikalnych formacji skalnych regionu Damaralnd.

Rejon Twyfelfontein jest cz??ci? delikatnego ekosystemu pustynnego s?yn?cego z wielkiej koncentracji unikalnych rycin naskalnych tworzonych przez lud Buszmenów. Wiek niektórych rycin szacuje si? na ponad 6000 lat. Miejsce to zosta?o wpisane przez UNESCO na list? ?wiatowego Dziedzictwa Ludzko?ci.  Rejon ten obfituje równie? w zadziwiaj?ce formacje skalne b?d?ce pozosta?o?ci? epoki wulkanicznej oraz okresu tworzenia si? kontynentów na Ziemi. Mo?na je zaobserwowa? w takich miejscach jak: Organ Pipes (Organy), Burnt Mountain (Wypalone Wzgorze), Petrified Forest (Skamienialy Las) czy te? Doros Crater (Krater Doros). Badania geologiczne dowodz?, ?e w przesz?o?ci najprawdopodobniej ta cz??? wybrze?a Afryki styka?a si? z cz??ci? kontynentu Ameryki Po?udniowej – sk?ad mineralny i proporcjonalny lawy i ska? u wybrze?y Brazylii jest identyczny z tym z Damaraland! Skamienia?y las, ksi??ycowe przestrzenie, naskalne ryciny sprzed tysi?cy lat, a na koniec dnia zupe?nie nienaturalny, p?on?cy krajobraz Damaraland’u o zachodzie s?o?ca zapieraj? dech w piersiach i pozostawiaj? w pami?ci niepowtarzalne wra?enia.

Po powrocie czas na wypoczynek i kolacja.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 6
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu i kontynuacja przejazdu przez malownicz? krain? Damaralnd w stron? s?ynnego Wybrze?a Szkieletów. Wjazd do Parku Narodowego i przejazd w stron? wybrze?a oceanu pokrytego rozleg?ymi wydmami i szkieletami rozbitych statków. Odwiedzimy tu jedn? z najwi?kszych kolonii fok. Jest to równie? pierwsze miejsce w Namibii, do którego dotarli europejscy ?eglarze w poszukiwaniu drogi do Indii.

The Cape Cross Seal Reserve zosta? proklamowany w 1968 roku w celu ochrony najwi?kszej i najbardziej znanej z 23 koloni fok zwanych Cape Fure Seal, wyst?puj?cych wy??cznie na po?udniowym zachodzie Afryki. To tutaj wyl?dowa? w 1486 roku Portugalski ?eglarz, Diego Cao, podczas drugiej wyprawy na po?udnie Afryki i wzniós? kamienny krzy? zwany Padrao. Oryginalny krzy? zosta? przewieziony do Portugalii, a historyczne miejsce upami?tniaj? dwie repliki.

Nast?pnie przejedziemy do nadmorskiego kurortu Swakopmund, usytuowanego w miejscu gdzie najstarsza pustynia ?wiata Namib styka si? z Oceanem Atlantyckim.
Zakwaterowanie w hotelu w Swakompund i czas na odpoczynek po d?ugiej podro?y.
Kolacja w hotelu.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 7
?niadanie w hotelu i przedpo?udnie wolne na wypoczynek nad oceanem, zakupy na lokalnym rynku z pami?tkami, spacer po urokliwym miasteczku Swakopmund lub aktywno?ci fakultatywne (za dodatkow? op?at?), jak np: jazda na quadach lub jazda na desce po wydmach (sandboarding), paralotnie, skoki na spadachronie (sun diving), lot motolotnia i  inne.

Swakopmund to przepi?kny nadmorski kurort o charakterze bawarskiego miasteczka. Cieszy si? popularno?ci? nie tylko w?ród mieszka?ców Namibii, ale równie? w?ród t?umnie nap?ywaj?cych tu co roku go?ci z zagranicy. Za?o?ony w 1892 roku podczas niemieckiej kolonizacji przez wiele lat s?u?y? jako lokalny port. Dzi? niezwyk?a atmosfera miasteczka, doskonale zachowana architektura, ukazuj?ca wp?ywy niemieckie, warte odwiedzenia muzeum historii przyrody, sklepy pe?ne afryka?skich pami?tek oraz mo?liwo?? d?ugich spacerów po pla?y gwarantuj? przybyszom ró?norodno?? sp?dzenia  wolnego czasu.

W godzinach popo?udniowych wyjazd na wycieczk? na Pustyni? Namib - jedn? z najstarszych pusty? ?wiata.  Mo?liwo?? obejrzenia ksi??ycowego krajobrazu charakterystycznego dla doliny zwanej Moon Valley  oraz unikalnej ro?liny pustynnej zwanej Wewitchia Mirabilis – Welwiczja Osobliwa, osi?gaj?ca wiek nawet 2 tys lat - najs?ynniejsza namibijska ro?lina, wyst?puj?ca jedynie na ?wirowych równinach Namibii.
Kolacja w hotelu lub w jednej z lokalnych restauracji.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 8
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu w Swakompund i przejazd w stron? Walvis Bay s?yn?cej z wielkich stad flamingów przylatuj?cych okresowo na tutejsze wybrze?e.

Nast?pnie przejazd przez malowniczy kanion rzeki Kuiseb oraz Gaub w sam ?rodek najpi?kniejszych piasków ?wiata – Sossusvlei (serca pustyni) otoczonej przez ogromne si?gaj?ce 300 m wysoko?ci (jedne z najwy?szych na ?wiecie) czerwone wydmy piaskowe.

Zakwaterowanie w  Lodge i czas na od?wie?enie si?. W pó?nych godzinach popo?udniowych wyjazd na pustynne safari i unikalny zachód s?o?ca, w trakcie którego b?dzie mo?na zobaczy? wspania?? gam? kolorów zmieniaj?cych si? w momencie, gdy s?o?ce chyli si? nad pustynnym horyzontem. Powrot do Lodgy na smakowita kolacje.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 9
Poranna kawa/herbata i wyjazd na pustynn? przygod?. Do?wiadczymy wschodu s?o?ca nad bezkresnymi wydmami Sossusvlei i obejrzymy niezapomniana gr? ?wiat?a ta?cz?cego na zmys?owych krzywiznach wydm, zmieniaj?c oceany piasku w bajeczn? krain? pi?kna. Odb?dziemy piesz? w?drówk? po wydmach oraz poranne pustynne safari.  ?niadanie b?dzie podane na wydmach w formie pikniku. Odwiedzimy równie? Kanion Sesriem.

Po powrocie do Lodgy posi?ek i sjesta poobiednia.
Po po?udniu safari samochodami terenowymi i „foto” polowanie na dzikie pustynne zwierz?ta, szansa na wytropienie typowych dla tych terenów: oryksów - najwdzi?czniejszych antylop Namibii oraz unikalnych zebr górskich lub safari pustynne na quadach.
Powrót do Lodgy na smakowit? kolacje.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Urzekaj?ca sceneria najwy?szych wydm piaskowych na ?wiecie stanowi jedn? z najwi?kszych atrakcji turystycznych na po?udniu Namibii. Sossusvlei to prawdziwe serce pustyni otoczone olbrzymimi wydmami. Wydmy piaskowe tworzone na kszta?t gwiazd  przez silne,  wiej?ce z ro?nych kierunków wiatry s? niezwyk?ym ?ród?em natchnienia dla artystów, a tak?e mi?o?ników fotografowania. To istna "kraina wydmowych cudów". Wysokie na ok. 300 metrów wydmy mieni? si? ró?nymi odcieniami czerwieni - od koloru pomara?czowo - brzoskwiniowego poprzez ?yw? czerwie? a? po ró?norodne odcienie wrzosu i fioletu kontrastuj?c z migoc?ca biel? wypalonego s?o?cem dna pustyni. W porze deszczowej ta sucha równina zalana jest wod? tworz?c idealne schronienie dla niezliczonej ilo?ci ptaków. Ciekawym zjawiskiem tej okolicy jest równie? d?ugi na ok. kilometr i wcinaj?cy si? na ok. 40 m wg??b ziemi Kanion Sesriem - utworzony przez erozje na przestrzeni wieków. W czasie pory deszczowej tworz? si? na jego dnie liczne baseny wype?nione drogocenn? wod?.

Dzie? 10
Po ?niadaniu wymeldowanie z Lodgy w Soussusvlei i wyjazd w drog? powrotn? do Windhoek. Po przyje?dzie zakwaterowanie w hotelu i czas wolny na wypoczynek. Kolacja.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Stolica Namibii, Windhoek, posiadaj?ca niespe?na 300 tys. mieszka?ców, jest najwi?kszym miastem Namibii. Nowoczesne miasto po?o?one na wysoko?ci 1650 m n.p.m, skupia w sobie mieszank? kultur afryka?skiej i europejskiej. Z jednej strony zabytkowa architektura (pa?ace, ko?cio?y, twierdza) okresu kolonizacji niemieckiej, niemieckoj?zyczne szko?y, instytucje kulturalne, restauracje serwuj?ce europejskie dania, z drugiej typowa dla afryka?skich miast mieszanka ras, j?zyków oraz wolniejsze tempo ?ycia. Nazwa Windhoek zostala nadana przez lokalnego Afrykanera, Jana Jonkera i odnosi si? do farmy Winterhoek w Prowincji Przyl?dkowej, na której si? urodzi?.

Dzie? 11
Po ?niadaniu czas na spakowanie si? i przygotowanie do podro?y. Wymeldowanie z hotelu, przejazd na zwiedzanie miasta i ostatnie zakupy. Transfer na lotnisko i wylot do domu lub do Cape Town w RPA (dodatek fakultatywny za dodatkowa oplata).
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.
 

Termin i cena:

Cz??? w Namibii - w oparciu o nast?puj?ce miejsca zakwaterowa?: Windhoek Safari Hotel, Okaukuejo w Etosha, Twyfelfontein Lodge w Damaraland, Beach Hotel w Swakopmund, Sossusvlei Lodge w Sossusvlei

 • l?dowanie w Windhoek 29 stycznia 2012 - niedziela
 • grupa min. 14 osobowa – 2115 EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
 • dop?ata do pokoju 1 -osobowego – 365 EUR od osoby za pobyt
 • oplata za bilety wst?pów i atrakcje w??czone w program – 250 EUR od osoby (op?at? t? nale?y wp?aci? zaraz po przylocie do Namibii przewodnikowi, który b?dzie si? zajmowa? grup? na miejscu).

Ceny zawieraj?:
 • zakwaterowanie ze ?niadaniem
 • kolacje w/g programu  
 • transport klimatyzowanym busem turystycznym
 • opiek? lokalnego, licencjonowanego przewodnika z j?zykiem polskim
 • wst?py do miejsc zwiedzania i atrakcje zawarte w programie (pokrywa je kwota 250 EUR od osoby, któr? nale?y wp?aci? przewodnikowi zaraz po przylocie do RPA)
 • op?at? baga?owych w hotelach i na lotniskach
 • obowi?zkow? 10% op?at? za obs?ug? grup w restauracjach
 • VAT tam gdzie obowi?zuje
 • 2% podatek turystyczny tam gdzie obowi?zuje.

Cena pakietu nie zawiera:
 • ceny przelotu - oko?o 4000 PLN, cena zale?y od terminu dokonania rezerwacji i dost?pno?ci miejsc w samolotach
 • ubezpieczenia podró?nego: oko?o 40-60 PLN/osob?/pobyt w zale?no?ci od wybranego wariantu sumy ubezpieczenia
 • op?at wizowych je?li obowi?zuj? (posiadacze polskich paszportów musza wyrobi? sobie wiz? do Namibii przed wylotem z kraju; nie jest mo?liwe uzyskanie wizy przy przekraczaniu granicy!). Koszt wizy 45 EUR + po?rednictwo i koszt kuriera, razem ok. 470 PLN/osob?.
 • wydatków osobistych typu: rozmowy telefoniczne, Internet, pranie i czyszczenie odzie?y, napoje, pay TV itp.
 • posi?ków, które nie s? wyszczególnione w programie,
 • napiwków dla lokalnych przewodników, kierowców oraz obs?ugi hotelowej – sugerowana wysoko?? napiwków: dla przewodników –4 EUR od osoby za dzie?,  kierowców ok. 3 EUR od osoby za dzie?) oraz ok. 1 EUR od osoby za nocleg dla pokojowych sprz?taj?cych pokoje w hotelach i w rezerwacie)
 • atrakcji fakultatywnych (które nale?y op?aca? na miejscu w przypadku uczestniczenia w nich)
 • us?ug dodatkowych, które nie s? obj?te programem.

Rezerwuj >>>

SYLWESTROWY BAL MASKOWY NA ZAMKU W RYNIE

Salon Reklamy