Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

RPA – kraj s?o?ca i u?miechu
12 dni na miejscu - 9 termin?w od listopada 2011 do listopada 2012


014
 Zobacz wi?cej zdj?? w galerii.

Po?udniowoafryka?skie rezerwaty przyrody to sanktuaria dla dzikiej i wspanialej afryka?skiej zwierzyny – urzekaj?ce przepi?knymi widokami, odurzaj?ce d?wi?kami i zapachami afryka?skiego buszu, oblane s?o?cem w czasie dnia i otulone tajemniczym mrokiem w nocy.
Podczas pobytu w Po?udniowej Afryce b?d? pa?stwo mogli zobaczy? wspó?czesne miasta pe?ne nowoczesnych drapaczy chmur, malownicze historyczne miasteczka bogate w lokalne style architektoniczne oraz barwne slumsy ??cz?ce wspó?czesny styl ?ycia z afryka?skimi tradycjami. 

 • Przylot do Johannesburga, Gold Reef City, Trasa Panoramiczna, Park Krugera, Swaziland, St. Lucia, Shakaland, wypoczynek w Durbanie
 • 12 dni na miejscu
 • 9 terminów od listopada 2011 do listopada 2012

Dzie? 1 (sobota)
Przylot do t?tni?cego ?yciem Johannesburga, najwi?kszej aglomeracji miejskiej na po?udniu Afryki.
Przejazd do hotelu usytuowanego nieopodal lotniska, zakwaterowanie i czas na od?wie?enie si? po d?ugiej podro?y.
We wczesnych godzinach popo?udniowych przejazd na zwiedzanie s?ynnej kopalni diamentów Cullinan, gdzie odkryto jeden z najwi?kszych diamentów ?wiata i gdzie wydobywa si? unikalne b??kitne diamenty.
Nast?pnie przejazd do Pretorii, jednej z trzech stolic Republiki Po?udniowej Afryki na krótkie zwiedzanie. W trakcie zwiedzania zobaczymy m.in majestatycznie góruj?cy nad miastem pomnik po?wi?cony pierwszym bia?ym osadnikom zwany Pomnikiem Vortrekker'ow, a tak?e historyczny budynek b?d?cy si?dzib? rz?du Union Building. Przejedziemy jedn? z najstarszych cz??ci miasta czyli  ulic? Ko?cieln? (Church Street) na Plac Ko?cielny (Church Square), gdzie znajduje si? Pomnik Paula Krugera oraz wiele historycznych budowli z prze?omu XIX i XX wieku.

PRETORIA, nazywana równie? w lokalnym j?zyku  Sotho – Thswane, zyska?a w ?wiecie s?aw? przede wszystkim jako “miasto jacarand” z uwagi na oko?o 70 tysi?cy tych pi?knych drzew rosn?cych wzd?u? jej ulic. Po?o?ona jest ok. 53 km na pó?noc od Johannesburga. To wspania?e miasto obsadzone jacarandami jest jednocze?nie jedn? z trzech stolic RPA – to tu znajduje si? siedziba Rz?du oraz wiele przedstawicielstw dyplomatycznych z ca?ego ?wiata. Miasto by?o ?wiadkiem wielu, wa?nych w historii Afryki Po?udniowej, wydarze?. Jednym z najbardziej znanych by?a inauguracja Prezydenta Nelsona Mandeli. Najstarsza cz??? Pretorii rozpo?ciera si? wokó? Placu Ko?cielnego (Church Square), lecz historyczne budynki, pi?kne ogrody, teatry, restauracje mo?na znale?? wsz?dzie na terenie tego zwarcie zabudowanego, lecz eleganckiego miasta. Spokojniejsza ni? Johannesburg, lecz niew?tpliwie t?tni?c? ?yciem. Jej urok i wyj?tkowo?? to historia i imponuj?ce budowle – najs?ynniejsza z nich to Union Building. Na uwag? zas?uguje tak?e tzw. Voortrekker Monument czyli pomnik po?wi?cony pierwszym osadnikom pochodzenia europejskiego.

Kolacja b?dzie podana w hotelu lub w jednej z lokalnych restauracji.
Lunch na koszt w?asny, kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 2 (niedziela)
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu i przejazd do s?ynnego miasteczka z?ota – Gold Reef City.
W trakcie wizyty w miasteczku b?dzie mo?na zapozna? si? z histori? wydobycia z?ota w RPA, zjecha? do zabytkowej kopalni i zobaczy? odlew sztabki z?ota.


GOLD REEF CITY
Jakie? 6 km od centrum Johannesburga le?y Gold Reef City, unikalne miasteczko przypominaj?ce o czasach „gor?czki z?ota”, które juz przemin??y. Gold Reef City jest po?o?one na terenie kopalni zwanej Crown Mines, której cz??ci? by?a równie? farma Langlaagte, gdzie po raz pierwszy odkryto z?oto w tym regionie. By?a to najbardziej wydajna w ?wiecie kopalnia z?ota a? do momentu jej zamkni?cia w 1975 roku. Gold Reef City stworzone na terenie 14 szybów tej kopalni jest unikalnym po??czeniem muzeum odzwierciedlaj?cego czasy wiktoria?skiego stylu ?ycia i architektury oraz historii wydobycia z?ota. Odtworzono tu czasy, gdy Johannesburg przekszta?ca? si? z osady poszukiwaczy z?ota w o?rodek miejski. Mo?na tu zapozna? si? z historia i procesem wydobycia z?ota w RPA, zjecha? do zabytkowej kopalni z?ota, zobaczy? odlew prawdziwej sztabki z?ota czy tez obejrze? pokaz ta?ców plemiennych lub kankana. Na rz?dnych przygód czekaj? tu równie? ró?norodne, mro??ce krew w ?y?ach urz?dzenia w postaci rollercosterów, kolejek, wind, hu?tawek itp.

Po zwiedzaniu zakwaterowanie w hotelu w Gold Reef City i czas na od?wie?enie si?.
W godzinach popo?udniowych wyjazd do jednej z najs?ynniejszych dzielnic Johannesburga – SOWETO.

SOWETO
Podczas pobytu w Po?udniowej Afryce b?d? pa?stwo mogli zobaczy? wspó?czesne miasta pe?ne nowoczesnych drapaczy chmur, malownicze historyczne miasteczka bogate w lokalne style architektoniczne oraz barwne slumsy, ??cz?ce wspó?czesny styl ?ycia z afryka?skimi tradycjami.  W trakcie wycieczki do township’u b?d? mieli pa?stwo mo?liwo?? spotkania przyjaznych tubylców dumnych ze swojego dziedzictwa kulturowego i poznania ich tradycji i obyczajów. Wizyta ta z pewno?ci? rozwieje wiele mitów i sprawi, ?e wyjedziecie st?d Pa?stwo wzbogaceni w nieoczekiwane do?wiadczenia. B?dzie to niezapomniane prze?ycie, które jest konieczne dla zrozumienia po?udniowoafryka?skiej rzeczywisto?ci.

Kolacja b?dzie podana w s?ynnej restauracji Carnivore, gdzie podaje si? afryka?sk? dziczyzn? z grilla w nieograniczonych ilo?ciach. Po kolacji powrót do hotelu na nocleg.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 3 (poniedzia?ek)
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu i przejazd w stron? malowniczej Trasy Panoramicznej. Wyjedziemy z Prowincji Gauteng (czyli Krainy Zlota) i wjedziemy do Prowincji Mpumalanga (czyli Krainy Wschodz?cego S?o?ca). B?dziemy jecha? po p?askowy?u bogatym w z?o?a w?gla kamiennego i usianym pot??nymi elektrowniami zasilanymi wydobywanym tu w?glem. B?dziemy jecha? przez tereny poci?te licznymi wartkimi strumieniami obfituj?cymi w pstr?gi i pokonywa? malownicze prze??cze górskie. Po dotarciu do Trasy Panoramicznej rozpoczniemy jej zwiedzanie.

Trasa Panoramiczna:
Trasa obfituj?ca we wspania?e krajobrazy i zjawiska przyrodnicze jak np. Kanion Rzeki Blyde, Okno Pana Boga, formacje skalne zwane Bourke’s Luck Potholes, liczne wodospady, wspania?e góry i urwiska, czy te? faliste zbocza obsadzone lasami eukaliptusów i sosen. Gdy ogl?da si? te niezwyk?e, fascynuj?ce widoki dochodzi si? do przekonania, ?e trasa ta jest prawdziwym cudem natury.

Zakwaterowanie w hotelu usytuowanym w okolicy. Czas na od?wie?enie si? i kolacja.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 4 (wtorek)
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu i kontynuacja zwiedzania Trasy Panoramicznej.
W godzinach popo?udniowych przejazd w stron? Parku Krugera i zakwaterowanie w lodgy Nkambeni (usytuowanej  na terenie prywatnej koncesji Parku Krugera). Czas na od?wie?enie si? i wyjazd na wieczorne safari samochodami terenowymi i zachód afryka?skiego s?o?ca.
Powrót do lodgy na kolacj?.

Po?udniowoafryka?skie rezerwaty przyrody to sanktuaria dla dzikiej i wspanialej afryka?skiej zwierzyny – urzekaj?ce przepi?knymi widokami, odurzaj?ce d?wi?kami i zapachami afryka?skiego buszu, oblane s?o?cem w czasie dnia i otulone tajemniczym mrokiem w nocy. Prosz? sobie wyobrazi? siebie na safari, niejednokrotnie na wyci?gni?cie r?ki od lwa, lamparta, nosoro?ca, bawo?u afryka?skiego, czy te? s?onia (czyli tzw. afryka?skiej wielkiej pi?tki) - tak blisko, ?e mo?ecie ich niemal dotkn??. Prosz? wyobrazi? sobie takie safari noc?, przy ?wietle gwiazd i ksi??yca, gdy wynurzaj? si? z ciemno?ci zwierz?ta, których nie widuje si? za dnia. Prosz? sobie wyobrazi? fascynuj?cy wieczór przy kolacji w tradycyjnym afryka?skim boma, pod rozgwie?d?onym niebem, przy blasku p?on?cego ognia, gdy owiani aromatem afryka?skich potraw mieszaj?cym si? z zapachami buszu, mo?ecie podzieli? si? wra?eniami zdobytymi w ci?gu dnia i odczu? nieodparty czar i urok Afryki.

Dzie? 5 (?roda)
Po wczesnym ?niadaniu wyjazd na safari samochodami terenowymi po Parku Krugera. W trakcie safari zostan? podj?te próby wytropienia “wielkiej afryka?skiej pi?tki” (do której zalicza si? lwy, nosoro?ce, s?onie, lamparty i bawo?y afryka?skie).  Przerwa na lunch (lunch na koszt w?asny) w jednym z parkowych obozowisk. Po lunchu kontynuacja safari. W pó?nych godzinach popo?udniowych powrót do lodgy i czas wolny na wypoczynek nad basenem na ?onie afryka?skiej przyrody.  Kolacja w lodgy.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 6 (czwartek)
Po ?niadaniu wymeldowanie z Nkambeni i przejazd w stron? granicy z Królestwem Swazilandu. Przekroczenie granicy i przejazd drogami malowniczego królestwa. Zakwaterowanie w hotelu na terenie Swazilandu. Czas na wypoczynek. Kolacja w hotelu.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

SWAZILAND
Królestwo Swazilandu – przesi?kni?te tradycj?, kultur? i naturalnym pi?knem...
Dumni kolorowo ubrani mieszka?cy, starodawne ceremonialne ta?ce i rytualne pie?ni...
Dostojne góry i wy?yny, zielone lasy, wartkie strumienie i wodospady, nieko?cz?ce si? niziny ...
Królestwo tak niewielkie a tak ró?norodne...

Dzie? 7 (pi?tek)
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu i przejazd w stron? granicy z RPA. Ponowny wjazd do Afryki Po?udniowej i przejazd do St. Lucia – malej osady po?o?onej nad estuarium, o tej samej nazwie b?d?cym unikalnym w ?wiecie systemem ekologicznym obj?tym patronatem UNESCO i wpisanym na ?wiatow? list? skarbów ludzko?ci UNESCO. Wycieczka stateczkiem po s?ynnym estuarium St. Lucia (kolejne safari, tym razem wodne). W trakcie wycieczki du?e prawdopodobie?stwo zobaczenia hipopotamów i krokodyli w ich naturalnym ?rodowisku.

St. Lucia Najwi?ksze estuarium w Afryce, zajmuj?ce obszar 325 km kwadratowych, które zosta?o wpisane przez UNESCO na  List?  ?wiatowego Dziedzictwa Ludzko?ci z uwagi na unikalno?? wyst?puj?cych tu ekosystemów. To niezwykle rozlegle estuarium zasilane rzekami Hluhluwe i Imfolozi zamieszkuje najwi?ksza populacja hipopotamów w kraju i nie mniej liczna grupa krokodyli. Jest to równie? legowisko niezwykle rzadkich ?ó?wi karetta i skórzastych. W okolicy gnie?dzi si? a? 500 gatunków ptaków.

Zakwaterowanie w hotelu w St Lucia. Czas na od?wie?enie si? i kolacja.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 8 (sobota)
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu i wyjazd na safari samochodami terenowymi do s?ynnego rezerwatu przyrody Hluhluwe Umfolozi, w którym ocalono od ca?kowitej zag?ady bia?e nosoro?ce. W trakcie safari podejmiemy próby wytropienia  „wielkiej afryka?skiej pi?tki” (s?onie, nosoro?ce, bawo?y afryka?skie, lwy i lamparty). B?dzie to ostatnia okazja zobaczenia dzikich zwierz?t w afryka?skim buszu.

Nast?pnie przejazd do s?ynnej wioski Zulusów zwanej Shakaland. Zakwaterowanie w tutejszym hotelu. B?dzie tu mo?na zapozna? si? z tradycyjnym sposobem ?ycia dumnego plemienia Zulusów oraz zobaczy? wspania?y pokaz ta?ców plemiennych. Ch?tni b?d? mogli spróbowa? odta?czy? kilka podstawowych figur.
Kolacja b?dzie podana w wiosce.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 9 (niedziela)
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu i przejazd do Durbanu. Wizyta w Oceanarium U’Shaka - najwi?kszym w Afryce Parku Morskim -  budynek akwarium zajmuje zaszczytne  5 MIEJSCE NA ?WIECIE pod wzgl?dem wielko?ci i zasobno?ci. Jego ogromne wype?nione krystaliczn? wod? akwaria ukazuj? podwodny ?wiat Oceanu - wielkie rekiny ludojady, majestatyczne p?aszczki, ogromne ?ó?wie morskie. Ca?y ten barwny podwodny ?wiat wraz z zatopionym wrakiem statku przyci?ga i ol?niewa ka?dego go?cia. Podczas wizyty w Oceanarium uShaka mo?na zobaczy? pokaz delfinów oraz karmienie rekinów.

Orientacyjny przejazd przez miasto i zakwaterowanie w hotelu usytuowanym na wybrze?u Oceanu Indyjskiego. Czas na wypoczynek. Kolacja w hotelu.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 10 i 11 (poniedzia?ek, wtorek)
?niadanie w hotelu.
Dzie? wolny na wypoczynek nad Oceanem Indyjskim. Kolacja w hotelu lub w jednej z lokalnych restauracji.
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie i kolacja w cenie programu.
Napoje na koszt w?asny.

Dzie? 12 (?roda)
Po ?niadaniu wymeldowanie z hotelu i czas wolny do wyjazdu. Przejazd na lotnisko i wylot do domu lub kontynuacja podro?y do Cape Town (dodatek fakultatywny za dodatkow? oplat?).
Lunch na koszt w?asny, ?niadanie w cenie programu.


Termin i cena:

Cz??? w RPA - w oparciu o nast?puj?ce miejsca zakwaterowa?: hotel Peermont Metcourt, hotel Gold Reef City, hotel Greenway Woods, Nkambeni Lodge, Hotel Mountain Inn, hotel Elephant Lake Inn, hotel Garden Court South Beach.

 • L?dowanie w Johannesburgu 7 wrze?nia 2012 wieczorem, pi?tek lub 8 wrze?nia 2012 rano, sobota).
 • Grupa min. 14 osobowa – 1630 EUR od osoby pokoju 2 – osobowym
 • Dop?ata do pokoju 1-osobowego –425 EUR od osoby za pobyt
 • Oplata za bilety wst?pów i atrakcje w??czone w program – 290 EUR od osoby (op?at? t? nale?y wp?aci? zaraz po przylocie do RPA przewodnikowi, który b?dzie si? zajmowa? grup? na miejscu).
Powy?sze ceny zawieraj?:
 • zakwaterowanie ze ?niadaniem
 • kolacje w/g programu 
 • transport klimatyzowanym busem turystycznym
 • opiek? lokalnego, licencjonowanego przewodnika z j?zykiem polskim
 • wst?py do miejsc zwiedzania i atrakcje zawarte w programie (pokrywa je kwota 290 EUR i odpowiednio 300 EUR od osoby)
 • op?at? baga?owych w hotelach i na lotniskach
 • obowi?zkow? 10% op?at? za obs?ug? grup w restauracjach
 • VAT tam gdzie obowi?zuje
 • 1% podatek turystyczny tam gdzie obowi?zuje.

Cena pakietu nie zawiera:
 • ?adnych przelotów (ani wewn?trznych ani mi?dzynarodowych) - dodatkowo ok. 4000 PLN, wycena nast?puje po dokonaniu rezerwacji lotniczej w okre?lonym terminie
 • ubezpieczenia podró?nego ok. 40-60 PLN/osoby za pobyt w zale?no?ci od wybranego wariantu sumy ubezpieczenia
 • op?at wizowych je?li obowi?zuj? (posiadacze polskich paszportów otrzymuj? wiz? bezp?atnie na granicy je?li ich pobyt w RPA nie przekracza 90 dni; warunkiem otrzymania wizy s? minimum dwie wolne strony do wizowania w paszporcie; w przypadku braku tych stron w?a?ciciel paszportu nie b?dzie wpuszczony na pok?ad samolotu lec?cego do RPA)
 • wydatków osobistych typu: rozmowy telefoniczne, internet, pranie i czyszczenie odzie?y, pozosta?e napoje, etc.
 • posi?ków, które nie s? wyszczególnione w programie
 • napiwków dla lokalnych przewodników, kierowców oraz obs?ugi hotelowej – sugerowana wysoko?? napiwków: dla przewodników – 4 EUR od osoby za dzie?,  kierowców ok. 3 EUR od osoby za dzie?) oraz ok. 1 USD od osoby za nocleg dla pokojowych sprz?taj?cych pokoje w hotelach i w rezerwacie)
 • atrakcji fakultatywnych (które nale?y op?aca? na miejscu w przypadku uczestniczenia w nich)
 • us?ug dodatkowych, które nie s? obj?te programem.

Rezerwuj >>>

RPA – kraj s?o?ca i u?miechu

Salon Reklamy