Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Sri Lanka - Ajurweda
Wyjazd na Sri Lank? 5-14.09.2011 - tylko dla kobiet


ayurwedastokrotkaWyjazd tylko dla Kobiet
Zwiedzanie wyspy oraz pobyt w
o?rodku odnowy biologicznej, psychicznej i duchowej: SIDDHALEPA AYURVEDA HEALTH RESORT, WADDUWA na Sri Lance

Ajurweda – to system medycyny indyjskiej rozwini?ty w staro?ytno?ci. Ajurweda zajmuje si? zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym. Jako koncepcja zdrowia i terapii jest uznawana od 1979 przez ?wiatow? Organizacj? Zdrowia.

Wed?ug ajurwedy wszystko sk?ada si? z pi?ciu ?ywio?ów ("pan?a mahabhutas"). Elementy te to, przestrze? (aka?a), powietrze (waju), ogie? (agni), woda (d?ala) i ziemia (prythwi). Istoty ?yj?ce posiadaj? jeszcze jeden element: jest to prana. Prana to si?a ?yciowa, podstawowa energia odpowiadaj?ca za fizyczne, umys?owe i duchowe zdrowie i si??.
Prana w sanskrycie oznacza "oddech" i jest rozumiana jako si?a podtrzymuj?ca ?ycie, energia witalna. Jest to podstawowe za?o?enie ajurwedy i jogi, energia ta przep?ywa przez kana?y subtelne zwane nadi. Energia ta podtrzymuje ?ycie w ciele i umy?le.
Masa? jest terapi?, która pozwala odblokowa? kana?y energetyczne nadi dla prawid?owego przep?ywu energii witalnej.
Masa? abhjanga jest cz??ci? tradycyjnego ajurwedyjskiego programu oczyszczaj?cego i odm?adzaj?cego nazywaj?cego si? pan?akarma.
W trakcie tego masa?u ca?e cia?o jest rytmicznie z równomiernym naciskiem masowane. Masa? wykonywany jest przy u?yciu du?ej ilo?ci ciep?ego oleju sezamowego. W trakcie masa?u toksyny i bloki usuwane s? z cia?a. Wed?ug ajurwedy toksyny powstaj?ce z niestrawionego do ko?ca jedzenia, nazywaj? si? "ama". Maj? charakter ?luzu, odk?adaj? si? w organizmie w os?abionych miejscach. Podczas masa?u s? wt?aczane do systemu wydalniczego.
Rytmiczne i g??boko relaksuj?ce ruchy odblokowuj? kana?y energetyczne pozwalaj?c na swobodny przep?yw energii ?yciowej.
Masa? abhjanga rozpoczynamy od masa?u g?owy. Masa? g?owy mo?e by? zrobiony na sucho lub olejem sezamowym.
Dzia?anie: relaksuje, pozwala zachowa? pi?kno, przywraca j?drno?? cia?u, przywraca równowag? energetyczn?, usuwa toksyny z organizmu, aktywizuje system odporno?ciowy, pomaga przy leczeniu bezsenno?ci, zwi?ksza sprawno?? umys?ow? i wydolno?? fizyczn?. Czas trwania masa?u wynosi ok. 90 minut. Wykonujemy 3, 7, 14 masa?y.
Dieta ajurwedyjska
Wed?ug nauki ajurwedyjskiej przypisuje si? ka?demu cz?owiekowi jeden z trzech podstawowych typów: "vata" (wiatr, powietrze), "pitta" (ogie?, woda) i "kapha" (ziemia, woda). Dzi?ki takiej klasyfikacji ?ywio?ów, które istniej? w organizmie ka?dego cz?owieka, ustala si? sposób od?ywiania si?. Celem diety ajurwedyjskiej to osi?gni?cie zdrowej harmonii. Od?ywianie wed?ug nauki ajurwedy kszta?tuje si? indywidualnie. Istniej? jednak podstawowe regu?y, które pomog? ka?demu cz?owiekowi w uzyskaniu harmonii organizmu:
W po?udnie powinno si? spo?ywa? najwi?kszy posi?ek. W posi?kach powinno si? uwzgl?dnia? wszystkie pi?? ?ywio?ów. Picie wystarczaj?cej ilo?ci wody oraz herbat zio?owych. Mi?dzy jednym a drugim posi?kiem powinny przemin?? trzy godziny.


Program wyjazdu:

Dzie? 1, 5 wrze?nia 2011
Wylot z Warszawy o 15.10. Przylot do Londynu o 16:50. Wylot do Colombo o 21:45.

Dzie? 2, 6 wrze?nia 2011
Przylot do Kolombo o 15.05, przejazd do miasta Kandy.
Kolacja, nocleg w hotelu Amaya Hills (4*) w Kandy.

Kandy to egzotyczne miasto, zabytek UNESCO, otoczone górami, z uroczym jeziorem, ?wi?tyni? z reliktem Buddy - jego z?bem oraz królewskim ogrodem botanicznym - domem pi?knej kolekcji orchidei.
Kandy s?ynie z wyrobów artystycznych z drewna, srebra i miedzi.

Dzie? 3, 7 wrze?nia 2011
Po ?niadaniu wizyta w ?wi?tyni z reliktami z?ba Buddy.
Dambulla i wizyta w Sigiriya – zwiedzanie twierdzy na skale. Kolacja w hotelu.
Nocleg w Amaya Lake Hotel (4*) w Dambulla.

Sigiriya - zabytek UNESCO, forteca z przepi?knymi ogrodami, freskami, ?cian? lustrzan?. ?ciana lwa wybudowana tutaj przez króla Kashyapa (477-495) jest cytadel? wyrastaj?c? z d?ungli.

Dzie? 4, 8 wrze?nia 2011
Po ?niadaniu wyjazd do Wadduwa. Po drodze zwiedzanie ?wi?tyni w jaskini w Dambulla i jedynego na ?wiecie tak du?ego sieroci?ca s?oni Pinnawela Elephant Orphanage.
Po po?udniu przyjazd do Siddhalepa Auyrveda Resort Wadduwa.

Dambulla s?ynie ze ?wi?tyni zlokalizowanej w 5 skalnych jaskiniach. Wiek tej ?wi?tyni datuje si? na I wiek p.n.e. Jaskinie s? pe?ne fresków oraz pos?gów buddy.

Dzie? 4-9, 8-13 wrze?nia
6 dniowy pobyt w o?rodku odnowy biologicznej. Pobyt zawiera w cenie pe?ne wy?ywienie zgodne z diet? Ajurwedy, konsultacje lekarskie oraz nast?puj?ce zabiegi:Masa? twarzy
Masa? g?owy
Masa?e cia?a
Masa? stóp
K?piele zio?owe    Inhalacje zio?owe
Zabiegi na nos i zatoki
Zabiegi oczyszczaj?ce
Zabieg Shirodhara 

K?piel aromatyczna w kwiatach    Akupunktura
Zabiegi relaksacyjne I lecz?ce
Yoga i medytacje


Ka?da z Pa? skorzysta z 4-5 zabiegów dziennie, trwaj?cych oko?o 2.5h, w??czaj?c zaj?cia z Yogi. Lekarz w wyniku konsultacji przepisuje harmonogram zabiegów.
13 wrze?nia wyjazd z o?rodka po obiedzie, przejazd do Kolombo, 2-godzinne zwiedzanie miasta, kolacja po?egnalna. Przejazd na lotnisko oko?o godziny 21.00, odlot o pó?nocy.

Dzie? 10, 14 wrze?nia 2011
Przylot do Warszawy o godz. 11.00.

Cena wyjazdu wynosi:

 • przelot oko?o 3250 PLN (cena ostateczna wynika z dost?pno?ci miejsc w dniu rezerwacji i z przelicznika dewizowego podatków i op?at lotniskowych),
 • pobyt 958 EUR/osob?.


Cena pobytu zawiera:

 • 3 dni (2 noclegi w hotelach 4*),miejsce w pokoju dwuosobowym, 2 posi?ki dziennie podczas zwiedzania,
 • przejazdy klimatyzowanym mikrobusem wg programu z kierowc?-przewodnikiem z j. angielskim
 • bilety wst?pu do odwiedzanych miejsc
 • 6 dni (5 noclegów) w Centrum Odnowy SIDDHALEPA AYURVEDA HEALTH RESORT, WADDUWA, miejsce w pokoju dwuosobowym, pe?ne wy?ywienie zgodne z zasadami ajurwedy, 4-5 zabiegów dziennie, trwaj?cych oko?o 2.5h, w??czaj?c zaj?cia z Yogi.
  Lekarz w wyniku konsultacji przepisuje harmonogram zabiegów.
 • zwiedzanie Kolombo i kolacj? po?egnaln? w dniu ostatnim,
 • ubezpieczenie podró?ne,
 • opiek? przewodnika z j. polskim.


Cena nie zawiera:

 • obiadów oraz napojów do kolacji w ci?gu 2 pierwszych dni zwiedzania Sri Lanki,
 • op?at za korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer w miejscach gdzie takie op?aty obowi?zuj?,
 • wydatków prywatnych lub wykraczaj?cych poza program.


REZERWACJA:
Ch?tne Panie prosimy o pisemn? deklaracj? udzia?u w wyje?dzie i wp?at? 3000 PLN zaliczki najpó?niej do dnia 15 kwietnia 2011 r.
Liczba miejsc ograniczona min. 7, maks. 12. Obowi?zuje kolejno?? zg?osze?.


Zobacz ofert? w pliku pdf.

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Coroczny wyjazd na Hvar

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdr?j

SPA VILNIUS - pakiety weekendowe

Hotel Klinika Zdrowia i Urody Villa Park

Hotel SPA Dr Irena Eris Wzg?rza Dylewskie

Premium Spa Resorts

Hotel SPA DOM Zdrojowy w Jastarnii

SPA Vilnius - pakiet leczniczy - 'Oczyszczanie cia?a'

MLJET - Bajka z terapaimi i zaj?ciami

Salon Reklamy