Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

?uraw i Czapla
www.zurawiczapla.com


zurawiczaplaJeste? osob? atrakcyjn? i interesuj?c?, spotykasz si? z ró?nymi osobami, a mimo to ?yjesz w pojedynk? i coraz cz??ciej doskwiera Ci samotno??. Co prawda robisz, co chcesz, chodzisz gdzie chcesz, spotykasz si? nowymi partnerami lub partnerkami, inni zazdroszcz? Ci wolno?ci i swobody dzia?ania, ale Tobie jako? nie jest do ?miechu. Od jakiego? czasu szukasz swojej drugiej po?owy, a mimo to ka?dy kolejny zwi?zek okazuje si? pora?k?.

Twoje ?ycie to g?ównie praca i powrót do pustego domu, czasem jakie? spotkanie ze znajomymi i nic si? nie dzieje. Powoli zra?asz si? do portali randkowych, nie ufasz biurom matrymonialnym i samotnie tkwisz w miejscu z poczuciem, ?e ?ycie mija obok. Gdziekolwiek wyjdziesz, wsz?dzie widzisz pary id?ce razem, robi?ce zakupy, odpoczywaj?ce na pla?y, jad?ce samochodem, nawet ptaki fruwaj? parami, a Ty ci?gle w pojedynk?. Szczególnie dotkliwie odczuwasz swoj? samotno?? podczas weekendów, za? zbli?aj?ce si? ?wi?ta przyprawiaj? Ci? o ból g?owy, bo znowu pojawia si? pytanie: Co ze sob? zrobi?? Mo?e wyjecha?? Ale dok?d? Mo?e do ciep?ych krajów, jak najdalej st?d?

Czasem zastanawiasz si?: Co jest? O co chodzi? Co robi? nie tak? Mo?e ze mn? jest co? nie w porz?dku? I po raz kolejny nawi?zujesz now? znajomo?? i po raz kolejny wchodzisz w zwi?zek, który z góry skazany jest na niepowodzenie. Twoje ?ycie jest pe?ne wra?e? i ró?norodno?ci, ale tak?e pe?ne zam?tu, zamieszania, niepewno?ci, waha? nastroju od euforii po poczucie rozczarowania, samotno?ci, beznadziei i braku perspektyw. Dlaczego tak jest?

By? mo?e w Twoim zachowaniu wobec osób p?ci przeciwnej, w Twoim wygl?dzie lub w miejscach, w których bywasz jest co?, co sprawia, ?e przyci?gasz do siebie niew?a?ciwe dla siebie osoby, spotykasz i poznajesz nieodpowiednie dla siebie kandydatki lub kandydatów na sta?ych partnerów ?yciowych. Je?eli tak jest, je?eli tak si? dzieje to zapraszamy Ci? do udzia?u w warsztatach psychologicznych: ?uraw i Czapla. Droga do mi?o?ci. Z nami mo?esz odmieni? swoje ?ycie.

Absolutnie nie interesuje nas to jak wygl?dasz, sk?d pochodzisz, czym si? zajmujesz, jakie stanowisko piastujesz, nie chcemy wiedzie?, jakie s? Twoje preferencje, dotycz?ce wygl?du, wykszta?cenia lub wieku potencjalnego kandydata/kandydatki, nie interesuje nas to, gdzie sp?dzasz czas wolny? Interesujesz nas Ty sam – Ty, jako cz?owiek.

Interesuje nas:

 • Twoja postawa wobec ?ycia, wobec ludzi, wobec ?wiata
 • Twoje warto?ci
 • Twoje potrzeby intelektualne, emocjonalne
 • Twoje marzenia o przysz?o?ci, o ?yciu rodzinnym
 • Co jest dla Ciebie wa?ne w relacjach z blisk? osob??

Zale?y nam na tym i do?o?ymy wszelkich stara?, aby? czu? si? incognito w kontakcie z nami i z pozosta?ymi Uczestnikami zaj??. Ujawnisz o sobie tyle, ile uznasz za stosowne. Wa?na dla nas jest Twoja obecno??, ch?? udzia?u w zaj?ciach, a przede wszystkim ch?? dokonania zmian w swoim ?yciu osobistym.

 

Trening psychologiczny: ?uraw i Czapla. Droga do mi?o?ci to spotkanie ludzi, znajduj?cych si? w podobnej sytuacji, o podobnej postawie wobec ?ycia, wobec innych, o podobnych warto?ciach, czasem o podobnym pomy?le na ?ycie, na czas wolny. Liczebno?? grupy: 6-12 osób.

Trening psychologiczny skierowany jest do osób powa?nych, dojrza?ych emocjonalnie, pragn?cych u?o?y? swoje ?ycie osobiste i by? szcz??liwym.

Podczas zaj?? Uczestnicy przede wszystkim poznaj? samych siebie, poznaj? innych, maj? mo?liwo?? nawi?zania nowych znajomo?ci, przyja?ni, a by? mo?e spotkaj? mi?o?? swojego ?ycia.
Jednak celem udzia?u w treningu NIE JEST poszukiwanie mi?o?ci. Celem treningu jest poszukiwanie samego siebie w drodze do mi?o?ci, poszukiwanie samego siebie w relacjach z p?ci? przeciwn? oraz odpowied? na nurtuj?ce Ci? pytania:

 • Dlaczego pomimo stara?, wci?? jeste? singlem/singielk??
 • Co mo?esz zrobi?, by u?o?y? swoje ?ycie osobiste tak, aby mie? poczucie szcz??cia?
 • Z jak? osob? b?dziesz szcz??liwy/szcz??liwa, czyli kto do Ciebie pasuje i kogo nale?a?oby unika??
 • Gdzie masz szans? spotka? osob? odpowiedni? dla siebie?
 • Najcz??ciej pope?niane b??dy podczas poszukiwania drugiej po?ówki
 • Jakie znaczenie ma Twój wygl?d w poszukiwaniu partnera/partnerki?
 • Co w Twoim zachowaniu lub wygl?dzie pomaga Ci w poszukiwaniu partnera, a co mo?e przeszkadza??
 • Z kim i kiedy rozpocz?? znajomo??, kiedy nie nale?y tego robi??
 • W jaki sposób zweryfikowa?, czy poznana osoba jest w?a?nie Twoj? po?ówk??
 • Jak ubra? si? na pierwsz? randk?, a czego nie nale?y robi??
 • Dok?d i?? na pierwsz? randk?, a gdzie nie jest to wskazane?
 • O czym rozmawia? i co mówi? o sobie, a co zachowa? dla siebie, czyli najcz??ciej pope?niane b??dy w budowaniu nowego zwi?zku

Je?eli jeste? zdecydowany/zdecydowana wspólnie z nami u?o?y? swoj? przysz?o?? i zamierzasz wzi?? udzia? w treningu - oto, jakie s? kolejne kroki post?powania:

 

 • Twoja postawa wobec ?ycia, wobec ludzi, wobec ?wiata
 • Twoje warto?ci
 • Twoje potrzeby intelektualne, emocjonalne
 • Twoje marzenia o przysz?o?ci, o ?yciu rodzinnym
 • Co jest dla Ciebie wa?ne w relacjach z blisk? osob??

Zale?y nam na tym i do?o?ymy wszelkich stara?, aby? czu? si? incognito w kontakcie z nami i z pozosta?ymi Uczestnikami zaj??. Ujawnisz o sobie tyle, ile uznasz za stosowne. Wa?na dla nas jest Twoja obecno??, ch?? udzia?u w zaj?ciach, a przede wszystkim ch?? dokonania zmian w swoim ?yciu osobistym.

Trening psychologiczny: ?uraw i Czapla. Droga do mi?o?ci to spotkanie ludzi, znajduj?cych si? w podobnej sytuacji, o podobnej postawie wobec ?ycia, wobec innych, o podobnych warto?ciach, czasem o podobnym pomy?le na ?ycie, na czas wolny. Liczebno?? grupy: 6-12 osób.

Trening psychologiczny skierowany jest do osób powa?nych, dojrza?ych emocjonalnie, pragn?cych u?o?y? swoje ?ycie osobiste i by? szcz??liwym.

Podczas zaj?? Uczestnicy przede wszystkim poznaj? samych siebie, poznaj? innych, maj? mo?liwo?? nawi?zania nowych znajomo?ci, przyja?ni, a by? mo?e spotkaj? mi?o?? swojego ?ycia.
Jednak celem udzia?u w treningu NIE JEST poszukiwanie mi?o?ci. Celem treningu jest poszukiwanie samego siebie w drodze do mi?o?ci, poszukiwanie samego siebie w relacjach z p?ci? przeciwn? oraz odpowied? na nurtuj?ce Ci? pytania:

 • Dlaczego pomimo stara?, wci?? jeste? singlem/singielk??
 • Co mo?esz zrobi?, by u?o?y? swoje ?ycie osobiste tak, aby mie? poczucie szcz??cia?
 • Z jak? osob? b?dziesz szcz??liwy/szcz??liwa, czyli kto do Ciebie pasuje i kogo nale?a?oby unika??
 • Gdzie masz szans? spotka? osob? odpowiedni? dla siebie?
 • Najcz??ciej pope?niane b??dy podczas poszukiwania drugiej po?ówki
 • Jakie znaczenie ma Twój wygl?d w poszukiwaniu partnera/partnerki?
 • Co w Twoim zachowaniu lub wygl?dzie pomaga Ci w poszukiwaniu partnera, a co mo?e przeszkadza??
 • Z kim i kiedy rozpocz?? znajomo??, kiedy nie nale?y tego robi??
 • W jaki sposób zweryfikowa?, czy poznana osoba jest w?a?nie Twoj? po?ówk??
 • Jak ubra? si? na pierwsz? randk?, a czego nie nale?y robi??
 • Dok?d i?? na pierwsz? randk?, a gdzie nie jest to wskazane?
 • O czym rozmawia? i co mówi? o sobie, a co zachowa? dla siebie, czyli najcz??ciej pope?niane b??dy w budowaniu nowego zwi?zku


Je?eli jeste? zdecydowany/zdecydowana wspólnie z nami u?o?y? swoj? przysz?o?? i zamierzasz wzi?? udzia? w treningu - oto, jakie s? kolejne kroki post?powania:

Krok 1

Wybierz termin zaj?? wed?ug w?asnego uznania oraz mo?liwo?ci, a nast?pnie wype?nij formularz zg?oszeniowy

Krok 2

Po dokonaniu wp?aty otrzymasz szczegó?owe informacje dotycz?ce miejsca, w którym zaj?cia si? odb?d?

Krok 3

Wykonaj test: Psychologiczny profil partnerski, który pozwoli Tobie i mnie odpowiedzie? na wiele nurtuj?cych Ci? pyta?. Twoja szczero?? i otwarto?? zwi?ksza Twoj? szans? na dokonanie zmian w swoim ?yciu osobistym

Krok 4

Przyjed? i dowiedz si?, co mo?esz zrobi?, by u?o?y? swoje ?ycie osobiste tak, aby? by? szcz??liwy/szcz??liwa.

Wi?cej szczegó?ów na temat opisu projektu, programu spotka? oraz arkusz zg?oszeniowy dost?pne na stronie:

www.zurawiczapla.com

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

CLUB MED. - oferta dla singielek

Tunezja

Turcja

Turquoise

Salon Reklamy