Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

IZRAEL + JORDANIA 1 tydzie?
Termin: 11 - 18.08.2010


2010.07.16.0211-18 sierpnia od 3109.00PLN/os w pokoju dwu osobowym
1 DZIE? − WTOREK Przylot do Sharm El Sheikh, zakwaterowanie  w hotelu, kolacja, nocleg.
2 DZIE? − ?RODA ?niadanie, czas wolny na wycieczki fakultatywne, kolacja, nocleg.
3 DZIE? − CZWARTEK

?niadanie w formie suchego prowiantu  i wykwaterowanie. Wyjazd z Sharm El Sheikh, transfer do Taby i przekroczenie granicy  z Izraelem, przejazd do Aravy na granic? Izraelsko − Jorda?sk?, przekroczenie granicy  i transfer do Wadi Rum. To niezwyk?a atrakcja turystyczna Jordanii, urzekaj?ca jednym  z najpi?kniejszych pustynnych krajobrazów na ?wiecie. Z piaszczystego dna doliny wyrastaj? majestatyczne nagie ska?y, w cieniu których le?y ma?a, ale rozrastaj?ca si? osada Rum. Na ca?ym obszarze Wadi Rum ?yje ok. 4 tys. ludzi, w wi?kszo?ci Beduinów. Tutaj proponujemy  godzinn? przeja?d?k? jeepami 4x4 przez pustyni? (fakultatywnie). Przejazd do Petry. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

4 DZIE? − PI?TEK
?niadanie i wykwaterowanie. Zwiedzanie zaginionego miasta − skalnej stolicy Nebatyjczyków. Przej?cie pieszo w?skim kanionem prowadz?cym do g?ównej atrakcji  Petry − Skarbca. Zwiedzanie zabytków: zobacz? Pa?stwo budowle wydr??one  w ska?ach: grobowce, magazyny, domy, Amfiteatr. Przejazd do Madaby − miasteczka le??cego 30 km na po?udnie od Ammanu znane g?ównie z niezwyk?ych mozaik  z czasów bizantyjskich, w tym z pochodz?cej z VI w.n.e. s?awnej mapy Palestyny. Zwiedzanie ko?cio?a, a potem Góra Nebo − wznosz?ca si? na skraju p?askowy?u Wschodniego Brzegu, 10 km na pó?.−zach.  Od Madaby. Wed?ug Biblii to tutaj Moj?esz ujrza? tu? przed ?mierci? Ziemi? Obiecan?. Ze szczytu góry mo?na w pogodny dzie? dojrze? Morze Martwe. Transfer do Ammanu  i zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg.

5 DZIE? − SOBOTA
?niadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Allenby i przekroczenie granicy z Izraelem. Zwiedzanie: Góra Oliwna wznosi si? na wschód od Wzgórza ?wi?tynnego. Najwi?ksz? jednak atrakcj? Góry Oliwnej jest przepi?kna panorama na Stare Miasto i Wzgórze ?wi?tynne z poz?acan? Kopu?? Ska?y. Zobaczymy te? Ogrody Getsemani oraz Grobowiec Marii i Ko?ció? Wszystkich Narodów. Wej?cie na stare miasto przez bram? ?w. Stefana oraz kontynuacja poprzez 14 stacji Drogi Krzy?owej. Bazylika Grobu ?wi?tego − znajduje si? w miejscu, gdzie znaleziono domniemany grób Jezusa.  W centrum budowli znajduje si? otaczaj?ca Grób ma?a kaplica z dwoma pomieszczeniami. Jedno z nich otacza kamie?, wed?ug przekazów ustnych to w?a?nie tam z?o?ono cia?o Jezusa. Przej?cie do ?ciany P?aczu, która jest centralnym punktem dzielnicy ?ydowskiej. Nast?pnie Góra Syjon, a tam: domniemane miejsce spo?ywania ostatniej wieczerzy Jezusa  z Aposto?ami − wieczernik oraz Grobowiec Króla Dawida. Zakwaterowanie w hotelu.  Kolacja i nocleg.

6 DZIE? − NIEDZIELA

?niadanie. Przejazd do Nazaretu i zwiedzanie ko?cio?a Zwiastowania Naj?wi?tszej Marii Panny. Dalej zwiedzanie ko?cio?a ?w. Józefa cie?li oraz przejazd do Kany (Galilejskiej), gdzie zwiedzimy ko?ció? stoj?cy w miejscu, gdzie prawdopodobnie odbywa? si? ?lub, na którym Jezus dokona? swojego pierwszego cudu przemieniaj?c wod? w wino. Przejazd do Tyberiady − Góra B?ogos?awie?stw − miejsca, gdzie Jezus wyg?osi? swoje kazanie na górze. Przejazd nad rzek? Jordan, gdzie Jezus zosta? ochrzczony. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.

7 DZIE? − PONIEDZIA?EK
?niadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Betlejem, gdzie zwiedzimy Bazylik? Narodzenia − wybudowana ponad grot?, uwa?an? za miejsce narodzin Jezusa. Przejazd nad Morze Martwe i mo?liwo?? k?pieli. Nast?pnie podró? do Taby − przekroczenie granicy. Transfer do Sharm el Sheikh. Zakwaterowanie w hotelu. Pó?na kolacja. W zale?no?ci od planu lotów  w sezonie zimowym nocleg lub transfer na lotnisko.   

8 DZIE? − WTOREK
?niadanie i wykwaterowanie.  Transfer na lotnisko − wylot do Polski.

Rezerwuj >>>

RPA – kraj s?o?ca i u?miechu

Salon Reklamy