Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Chiny w LEKTYCE
Wyjazd zrealizowany. W przypadku zainteresowania podobn? ofert? prosz? wype?ni? formularz kontaktowy.


chinyCHINY W LEKTYCE
4 - 13 kwietnia 2008

Trasa: Pekin, Wielki Mur, Xi’an,
Armia Terakotowa,
Szanghaj, Luzhi, Suzhou


1 dzie?   
11.00 - wylot z Warszawy - lot bezpo?redni PLL LOT.


2 dzie? Pekin (L, O)
03.50 - Przylot do Pekinu. Wizyta na najwi?kszym placu ?wiata – plac Bramy Niebia?skiego Spokoju (Tiananmen Guangchang). Zwiedzanie ?wi?tyni Nieba, której Pawilon Mod?ów Corocznych jest najdoskonalszym przyk?adem architektury okresu dynastii Ming (1368-1644) i jednocze?nie symbolem Pekinu. Spacer po najstarszej ulicy Pekinu – ulicy Liulichang, gdzie znajduj? si? sklepy z antykami, pami?tkami i kaligrafi?. Nocleg w Pekinie.


3 dzie? Pekin (?, L, O)
Ca?odniowa wycieczka poza miasto. W programie wizyta na Wielkim Murze, zwiedzanie jednego z Grobowców Cesarzy Dynastii Ming oraz spacer Alej? Duchów, zwan? te? Drog? Kamiennych Postaci. Wizyta w fabryce cloisonne, charakterystycznej dla Pekinu ceramiki. Wieczorem spektakl Opery Peki?skiej. Nocleg w Pekinie.


4 dzie? Pekin (?, L, O) 
Zwiedzanie Pa?acu Cesarskiego znanego jako Zakazane Miasto, siedziby cesarzy z dynastii Ming i Qing. Spacer po Wzgórzu W?glowym, sk?d rozpo?ciera si? widok na Zakazane Miasto i inne cz??ci Pekinu. Zwiedzanie Pa?acu Letniego – jednego z najwi?kszych cesarskich zespo?ów pa?acowo-ogrodowych w Chinach, letniej rezydencji s?ynnej cesarzowej - wdowy Cixi. We wspania?ym ogrodzie, oprócz licznych altan i pawilonów, mo?na podziwia? D?ug? Galeri? oraz usytuowany nad brzegiem jeziora Marmurowy Statek. ?wiat Pere? – wizyta w centrum hodowli pere? s?odkowodnych. Wieczorem obiadokolacja, podczas której g?ównym daniem b?dzie kaczka po peki?sku, jedna z najs?ynniejszych potraw kuchni chi?skiej. Wyjazd nocnym poci?giem do Xi’an (miejsca sypialne).


5 dzie? Xi’an (?, L, O)
Przyjazd do Xi’an w godzinach rannych. Przejazd do hotelu na ?niadanie. Zwiedzanie XIV-wiecznych Murów Miejskich oraz Wielkiej Pagody Dzikich G?si z VII w. – symbolu miasta. Wizyta w Muzeum Lasu Steli, czyli kamiennych tablic, z których najstarsza pochodzi z II w. p.n.e. (wykuto na nich m.in. dzie?a Konfucjusza i najstarsze znane mapy Chin). Wizyta w herbaciarni, gdzie b?dzie mo?na zapozna? si? z rytua?em parzenia ró?nych gatunków herbat. Obiadokolacja: bankiet piero?kowy – degustacja pierogów chi?skich. Wieczorem przedstawienie „Muzyka i taniec z czasów dynastii Tang”. Nocleg w Xi’an.

beztytu322u_4006 dzie? Xi’an (?, L, O) 
Wyjazd na ca?odniowe zwiedzanie. Przejazd do Muzeum Armii Terakotowej pochodz?cej z III w. p.n.e. Armia ta mia?a strzec grobowca pierwszego cesarza Chin – Qin Shihuangdi. Zwiedzanie zak?adu, gdzie wykonuje si? kopie armii terakotowej. Wizyta w Dzielnicy Muzu?ma?skiej i w pochodz?cym z XIV w. Wielkim Meczecie – miejscach przenikania si? kultury islamu i tradycji chi?skiej. Wieczorem wyjazd nocnym poci?giem do Szanghaju (miejsca sypialne).


7 dzie? Szanghaj (L, O)

Oko?o po?udnia przyjazd do Szanghaju. Wizyta w za?o?onym w XVI w. Ogrodzie Yu oraz w pobliskim Miasteczku Handlowym Yuyuan, zwanym starym miastem. Spacer po g?ównym placu Szanghaju – placu Ludowym, po roz?wietlonej, kolorowej i pe?nej ?ycia ulicy Nanki?skiej oraz bulwarze nad rzek? Huangpu – s?ynnym Bundzie. Wizyta w nowoczesnej dzielnicy Szanghaju – Pudong. Wjazd szybk? wind? na po?o?ony na wysoko?ci 263 m taras widokowy Wie?y Telewizyjnej „Per?a Orientu”, sk?d rozpo?ciera si? wspania?y widok na miasto. Nocleg w Szanghaju.


8 dzie? Szanghaj / Luzhi / Suzhou (?, L, O)
Przejazd autokarem do po?o?onej na wodzie miejscowo?ci Luzhi. Charakter i architektura Luzhi przesycone s? atmosfer? dawnych Chin. Zwiedzanie miasteczka. Rejs ?ódk? po kana?ach. Przejazd do Suzhou – miasta klasycznych chi?skich ogrodów. Zwiedzanie Ogrodu Umiarkowanej Polityki   – typowego klasycznego ogrodu, z licznymi wysepkami i pawilonami. Spacer po Tygrysim Wzgórzu – parku, w którym znajduje si? krzywa pagoda b?d?ca symbolem miasta. Wizyta w fabryce jedwabiu, gdzie mo?na zobaczy?, jak w tradycyjny sposób wytwarzany jest jedwab. Powrót do Szanghaju. Nocleg w Szanghaju.


9 dzie? Szanghaj (?, L)
Zwiedzanie ?wi?tyni Nefrytowego Buddy. Czas wolny. Przelot do Pekinu. Nocleg w Pekinie.


10 dzie? Wylot z Chin (?)     
Przejazd na lotnisko.
05.30 wylot do Warszawy
09.30 przylot do Warszawy.

 


Cena od osoby przy grupie 10-15 osób:

 • 1022 USD pakiet naziemny
 • 3.622 PLN bilet lotniczy


Cena dla cz?onki? klubu LEKTYKA z 5% zni?k?:

 • 971 USD pakiet naziemny
 • 3.441 PLN bilet lotniczy

 


Cena obejmuje:
 • przelot na trasie Warszawa - Pekin i Szanghaj - Pekin, Pekin - Warszawa w klasie  ekonomicznej wraz z op?atami lotniskowymi,
 • przejazdy wg programu: poci?giem (miejsca sypialne przy przejazdach nocnych), klimatyzowanymi autokarami lub mikrobusami,
 • zakwaterowanie w hotelach ***/**** w pokojach 2-os. z ?azienk? i klimatyzacj? (2 osoby w pokoju),
 • bilety wst?pu do obiektów wymienionych w programie,
 • opiek? angloj?zycznych lokalnych przewodników podczas ca?ego pobytu w Chinach,
 • opiek? polskiego pilota wycieczek,
 • posi?ki wg programu (? - ?niadanie typu bufet, L - lunch, O - obiadokolacja) wraz z jedn? szklank? piwa b?d? napoju bezalkoholowego do lunchu i obiadokolacji,
 • ubezpieczenie KL, NW i baga?u.


Cena nie obejmuje:

 • us?ug baga?owych w hotelach,
 • dodatkowych posi?ków oraz napojów do posi?ków,
 • napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (30 USD),
 • udzia?u w wycieczkach i zaj?ciach fakultatywnych nie obj?tych programem zwiedzania,
 • ewentualnych op?at za fotografowanie i filmowanie,
 • us?ug tragarzy na dworcach kolejowych oraz lotniskach.


Przyk?adowe atrakcje zawarte w cenie:

 • obiadokolacja z kaczk? po peki?sku oraz bankiet piero?kowy,
 • przedstawienie Opery Peki?skiej oraz spektakl „Muzyka i taniec z czasów dynastii Tang”,
 • rejs ?ódk? po kana?ach w Luzhi.


Kolejno?? realizacji programu zwiedzania mo?e ulec zmianie.

 


Uwagi:

 • cena zosta?a skalkulowana dla grupy 10-15 osób,
 • cena mo?e ulec zmianie w przypadku zmian cen w Chinach, zmiany kursu walut, zmian w programie,
 • kolejno?? realizacji programu zwiedzania mo?e ulec zmianie,
 • doba hotelowa trwa, zale?nie od hotelu, od godz. 12:00-14:00 do godz. 12:00 nast?pnego dnia. Wcze?niejsze zakwaterowanie w dniu przybycia do hotelu jest mo?liwe pod warunkiem dost?pno?ci wolnych pokoi,
 • podana standaryzacja hoteli zagranicznych jest kategoryzacj? lokaln?,
 • w celu uzyskania wizy turystycznej do Chin potrzebne s? paszport (wa?ny min. 6 miesi?cy od daty planowanego powrotu, posiadaj?cy min. jedn? stron? woln?), wype?niony i podpisany wniosek wizowy oraz 1 zdj?cie (nie ma specjalnych wymogów),
 • podana kwota 30 USD /os. zwyczajowych napiwków dla przewodników i kierowców jest obowi?zkowa i p?atna w Chinach rozdzielaj?c napiwki na ca?ej trasie.

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

N. Zelandia i Australia

Tajemnice Peru

Hiszpania

Kenia - Tanzania

Wakacje na ?yczenie

Salon Reklamy