Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

N. Zelandia i Australia
Wyjazd zrealizowany. W przypadku zainteresowania podobn? ofert? prosz? wype?ni? formularz kontaktowy.


sydney_opera_house_and_skyline_400

Kraina kangurów i coala, ?yj?cych w krajobrazie czerwono - fioletowych ska? oraz malowniczych dolin, poro?ni?tych zielonymi ??kami i k?pami eukaliptusów.


 

 

Ramowy Program 17.11-2.12.2007- 16 dni
Nowa Zelandia (7 dni) i Australia (6 dni) + 3 dni na przelot

australia_400

1 i 2 dzie?: 17 i 18 11.2007- Warszawa
Spotkanie grupy na Mi?dzynarodowym Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie – hala odlotów.
Przelot do Nowej Zelandii.
BA 851 17NOV 6 WAWLHR1755 1940 Warszawa-Londyn
BA 009 17NOV 6 LHRSYD 2130 0610+2 Londyn-Sydney
QF 043 19NOV 1 SYDAKL 1140 1645 Sydney-Auckland.

3 dzie?: 19.11.2007- Auckland
Przylot do Auckland o 16.45. Transfer do hotelu. Wieczorny, godzinny spacer po mie?cie. Nocleg.

14 dzie?: 20.11.2007-Auckland – Waitomo - Rotorua
Zwiedzanie AUKLAND. Przejazd do Rotorua, po drodze zwiedzanie s?ynnych jaski? WAITOMO oraz przeja?d?ka ?odzi? po podziemnej rzece, aby obejrze? endemiczn? odmian? ?wietlików.
ROTORUA - miasto po?o?one nad jeziorem o tej samej nazwie, co w j?zyku maoryskim oznacza d?ugie jezioro. Obejrzenie historycznych budynków. Nocleg.

5 dzie?: 21.11.2007- Rotorua
Przejazd do s?ynnego parku geotermicznego – WAIOTAPU, ogl?danie wybuchu gejzeru Lady’s Knox b?d?cego jedn? z najwi?kszych atrakcji rezerwatu, pobyt nad Basenem Szampa?skim, najwi?kszym i najg??bszym tego typu ?ród?em na po?udniowej pó?kuli, obserwacja innych atrakcji strefy geotermicznej „Paleta Malarza”, „Wanna Diab?a”. Powrót do Rotorua. Wizyta w parku WHAKAREWAREWA: ogl?danie pot??nych sekwoi, s?ynnych gotuj?cych si? b?ot, najwi?kszego gejzeru Nowej Zelandii Pohutu oraz udzia? w wyst?pie grupy maoryskiej w Centrum Kultury znajduj?cym si? tak?e na tym terenie. Ogl?danie ptaka kiwi – symbolu Nowej Zelandii. Nocleg.


6 dzie?: 22.11.2007-Rotorua - Queenstown
Transfer na lotnisko, przelot na Wysp? Po?udniow? do Queenstown.

QF4183 22NOV 4 ROTZQN 1330 1620 Rotorua-Queenstown

Popo?udniowy spacer po malowniczym górskim kurorcie. Dla osób ch?tnych fakultatywnie w miar? mo?liwo?ci wjazd kolejk? linow? na punkt widokowy, z którego roztacza si? malowniczy widok na miasto. Nocleg.

7 dzie?: 23.11.2007-Queenstown – Milford Soud - Queenstown
Przejazd widokow? tras? z krótkimi panoramicznymi postojami do Milford Soud. Rejs statkiem wycieczkowym po s?ynnym fiordzie MILFORD SOUD. Przejazd autokarem wzd?u? jeziora Wakatipu do Queenstown. Nocleg.

28 dzie?: 24.11.2007- Queenstown – jezioro Tekapo – Arrowntown - Christchurch
Postój w ARROWNTOWN – mie?cie pierwszych poszukiwaczy z?ota. Przejazd malownicz? tras? do Christchurch (przy dobrej widoczno?ci ogl?danie najwy?szego szczytu Alp Po?udniowych Mt. COOK 3754 m n.p.m.). Degustacja w?dzonego ?ososia na jednej z farm. Nad jeziorem Tekapo obejrzenie starego historycznego ko?ció?ka pod wezwaniem Dobrego Pasterza oraz statuetki psa – przyjaciela cz?owieka. Przyjazd do najwi?kszego miasta Wyspy Po?udniowej – Christchurch. Nocleg.

9 dzie?: 25.11.2007-Christchurch – Sydney ( Australia)
Poranne zwiedzanie Christchurch- najbardziej angielskiego miasta poza granicami Anglii z historycznymi tramwajami, ogrodami botanicznymi, katedr?. Muzeum z ciekawymi zbiorami sztuki maoryskiej. Transfer na lotnisko, przelot do Sydney.

QF4132 25NOV 7 CHCAKL 1450 1610 Christchurch-Auckland
QF 044 25NOV 7 AKLSYD 1830 1955 Auckland-Sydney
Nocleg.

10 dzie?: 26.11.2007-Sydney
Zwiedzanie SYDNEY umo?liwiaj?ce zapoznanie si? z charakterem metropolii: s?ynna pla?a Bondi, klify, punkty widokowe oraz centrum miasta. Zwiedzanie Katedry, obejrzenie budynków i przyleg?ego do nich portu: Opery, mostu Harbour Bridge oraz s?ynnego punktu widokowego, z którego najlepiej wida? te obiekty. Spacer po dzielnicy Rocks, rejs promem do Manly. Dla osób ch?tnych fakultatywnie: wjazd na Sydney Tower, wizyta w Akwarium Morskim. Nocleg.

11 dzie?: 27.11.2007-Sydney – Blue Mountains - Sydney
Wycieczka do BLUE MOUNTAINS (lista UNESCO) - podziwianie wspania?ego krajobrazu, obejrzenie po?o?onej w d?ungli ska?y Trzy Siostry, dla osób ch?tnych fakultatywnie zjazd najbardziej strom? kolejk? na ?wiecie. Nast?pnie wizyta w sympatycznym WILD LIFE PARK, w którym mo?emy spotka? m.in.: kangury, koala, strusie, wombaty, kazuary, diab?y tasma?skie.
Krótki postój przy Olimpijskich Obiektach Sportowych. Nocleg.

ayer_rock_1_40012 dzie?: 28.11.2007-Sydney – Ayers Rock
Transfer na lotnisko, przelot do Ayers Rock.

QF 728 28NOV 3 SYDAYQ 0940 1135 Sydney- Ayers Rock.

Przylot do "serca" Australii -AYERS ROCK, transfer do hotelu. Zwiedzanie Parku Narodowego ULURU (lista UNESCO), ogl?danie ?wi?tej góry Aborygenów Uluru oraz formacji skalnych KATA TJUTA (Olgas). Podziwianie przy lampce szampana zachodu s?o?ca nad Uluru. Nocleg.

13 dzie?: 29.11.2007-Ayers Rock - Cairns
Podziwianie wschodu s?o?ca nad Uluru, wizyta w Centrum Kultury Aborygenów. Transfer na lotnisko, przelot do CAIRNS.

QF1924 29NOV 4 AYQCNS 1455 1755 Ayers Rock-Cairns

Transfer do hotelu, spacer po promenadzie. Nocleg.

14 dzie?: 30.11.2007-CAIRNS

Wycieczka do górskiej miejscowo?ci Kuranda (rainforest). Wieczorem spacer po pla?y z du?? ilo?ci? restauracji i kawiarni. Nocleg.

15 dzie?: 1.11.2007- Cairns - Warszawa
?niadanie. Transfer na lotnisko. Przelot z Cairns do Warszawy.

QF 060 01DEC 6 CNSSYD 0650 1045 Cairns-Sydney

Z uwagi na d?ugie oczekiwanie w Sydney, dla ch?tnych propozycja wycieczki fakultatywnej na pla?e w Bondi, spacer po klifowym brzegu, obiad.

BA 010 01DEC 6 SYDLHR 1730 0555+1 Sydney-Londyn
BA 846 02DEC 7 LHRWAW 0820 1140 Londyn-Warszawa

16 dzie?: Warszawa
Przylot do Warszawy.

Uwaga! Program mo?e ulec niewielkim modyfikacjom, które nie wp?yn? na oferowany standard zakwaterowania, ani atrakcyjno?? programu.

Cena wycieczki:


7884 PLN- Przelot Warszawa-Sydney-Warszawa + 7 przelotów wewn?trznych: Sydney-Auckland, Rotorua-Quinstown, Christchurch-Auckland, Auckland-Sydney, Sydney-Ayers Rock, Ayers Rock-Cairns, Cairns-Sydney
Uwaga! Podatki i op?aty lotniskowe mog? ulec zmianie. Obowi?zuje cena biletu w dniu jego wystawienia.
• 2330 USD -Pobyt wg ww programu, 2 posi?ki dziennie, w hotelach 3* ( w pokojach dwuosobowych z ?azienk?)

Kalkulacja zosta?a dokonana przy za?o?eniu min 20 uczestników w grupie.

Dla cz?onki? Klubu LEKTYKA obowi?zuje zni?ka 5%, czyli

cena za przeloty cz?onkini wynosi: 7490PLN/osob?, Uwaga! Podatki i op?aty lotniskowe mog? ulec zmianie. Obowi?zuje cena biletu w dniu jego wystawienia.
• cena za pobyt cz?onkini 2210 USD,
Szczegó?owe informacje i inne przywileje dla cz?onki? na stronie www.lektyka.pl

Wliczone w cen? pobytu:

-
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 3*
- 2 posi?ki dziennie
- transfery i wycieczki z lokalnym polskoj?zycznym przewodnikiem
- bilety wst?pów, zgodnie z programem
- ubezpieczenie podró?ne

NIE wliczone w cen?:

- podatek wylotowy z Nowej Zelandii p?atny przed odlotem: 25 NZD
- WIZA
Przy wje?dzie do Australii wymagana jest wiza. Nie ma mo?liwo?ci otrzymania wizy na granicy. Wnioski wizowe (13 stron) o krótkoterminowe (do 3 miesi?cy) wizy turystyczne mo?na sk?ada? elektronicznie za po?rednictwem strony internetowej Ministerstwa ds. Imigracji (www.immi.gov.au). Decyzje podejmowane s? w czasie do 2 tygodni i przekazywane drog? elektroniczn? lub poczt?. Od 1 lipca 2007 WIZA JEST BEZP?ATNA. Wydruk decyzji wizowej nale?y okaza? razem z paszportem przy ka?dej odprawie. W Polsce za wydawanie wiz odpowiedzialna jest Sekcja Wizowa Ambasady Australii w Warszawie. Paszport musi by? wa?ny d?u?ej niz do 1 marca 2008.
Lektyka mo?e po?redniczy? w uzyskaniu wizy za dodatkow? op?at? 100PLN/osoby.

- Wycieczki dodatkowe ( fakultatywne) dla ch?tnych
- Posi?ki nie w??czone do programu i napoje do posi?ków
- Dodatkowe us?ugi: telefony, pralnia, napiwki

Konto , na które nale?y wp?aci? zaliczk? w wysoko?ci
6880 PLN/ osoby do dnia 15 sierpnia jako potwierdzenie uczestnictwa:
Bankowe Biuro Podró?y Travelbank, sp z o.o.
ul. Waliców 11, Warszawa 00-851
Bank Pekao SA I/O Warszawa 20124010371111000006916714. z dopiskiem Nowa Zelandia i Australia .

Warunki zwrotu zaliczki s? zawarte w regulaminie Klubu Lektyka oraz b?d? zawarte w umowie. Druga rata - wp?ata dolarowa musi by? wp?acona najpó?niej do 15 wrze?nia .
Wp?ata dolarowa powinna by? dokonana w PLN wg kursu sprzeda?y USD w Banku PEKAO SA w dniu dokonania wp?aty.
Kontakt: Barbara Dziedzic 0-602-665-564
bd@travelbank.com.pl, www.lektyka.pl
Dorota Kuli?ska dk@travelbank.com.pl,022-654-3525 wew. 28

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Tajemnice Peru

Hiszpania

Kenia - Tanzania

Chiny w LEKTYCE

Wakacje na ?yczenie

Salon Reklamy