Strona główna Napisz do nas
Lektyka
Lektyka Lektyka      Lektyka

Lektyka Logowanie

Login:
Hasło:
 
Lektyka

Lektyka Informacje dla mediów

Najświeższe informacje dla mediów

szczegóły »

Lektyka

Lektyka Nasi partnerzy

Firmy i instytucje z którymi współpracujemy.

 

Lektykalektyka

Sankt Petersburg „Bia?e noce nad New?”


st"Pitier”, jak nazywaj? Petersburg jego mieszka?cy, zachwyca jednolit? architektur?, sieci? kana?ów o leniwym nurcie, muzeami ze s?ynnym Ermita?em na czele i zdumiewaj?cymi przepychem pa?acami. Petersburg jest atrakcyjny, kosmopolityczny i go?cinny. Tury?ci nie powinni zwiedza? miasta w po?piechu – odkrywa ono swe pi?kno tylko przed tymi, którzy potrafi? je smakowa

Program wyjazdu:

DZIE? 1 – 2.07.2010 (Pi?tek)
• zbiórka na lotnisku Ok?cie w Warszawie o 9.00, odlot z Warszawy  o 10.50                 
• 14.45 przylot do Petersburga, przywitanie z lokalnym przewodnikiem
• transfer autokarem do hotelu, zakwaterowanie

REVAL Hotel SONYA 4*
Hotel umiejscowiony w centrum, 10 minut od Ermita?u i Muzeum Rosyjskiego.
st1 
• popo?udniowa wycieczka – „Wenecja Pó?nocy”
Rejs statkiem po rzece Newa i kana?ach Petersburgu okre?lanego mianem „Wenecji Pó?nocy”. Na mi?e rozpocz?cie wycieczki koktajl powitalny. To znakomita okazja do poznania romantycznej, a zarazem tajemniczej strony miasta.Trasa rejsu przebiega przez wiele mostów, których miasto liczy a? 340, a ka?dy z nich jest dzie?em sztuki. Mosty zachwycaj? form? i ró?norodno?ci?, tworz?c dope?nienie przecinaj?cych Petersburg rzecznych kana?ów.
Zlokalizowana na Wyspie Zaj?czej Twierdza Pietropaw?owska, z g?ównym budynkiem fortecy soborem ?wi?tego Piotra i Paw?a, stanowi podstaw? atrakcji turystycznych w Petersburgu. Odwiedzaj?c to miejsce szybko zapomina si?st2 w którym wieku ?yjemy w XVIII czy XX? Wzmocniony basztami budynek przez wiele lat pe?ni? funkcj? wi?zienia dla wielu znanych rosyjskich osobisto?ci pisarzy, poetów i polityków.
• kolacja w restauracji „Na Zdorovie”. Po zako?czonym posi?ku  spacer - Nevsky Prospect „by white night” z przewodnikiem i transfer powrotny do hotelu
• nocleg 
 
DZIE? 2 – 3.07.2010 (Sobota)
• ?niadanie
• wycieczka – „?ladami Historii Rosyjskiego Imperium”
W trakcie wycieczki poznamy histori? i dziedzictwo narodowe Rosji. Jednym z wa?niejszych miejsc na karcie historii kraju zajmuje Pa?ac Zimowy, stanowi?cy skarbnic? sztuki z bajecznie bogatymi zbiorami dzie?, znanymi na ca?ym ?wiecie.
Pa?ac Zimowy jest najwi?kszym muzeum sztuki w ca?ej Rosji i zaliczany jest do najbardziej presti?owych muzeów na ?wiecie. Za?o?one przez Katarzyn? Wielk? w 1764 roku jako prywatne muzeum w niekrótkim czasie przekszta?ci?o si? w najbardziej znacz?cy zbiór kolekcji sztuki na ?wiecie, zawieraj?cy wi?cej ni? 2,7 miliony dzie? sztuki.
     st3   st4
• „Odkrywanie Miasta”
Spacer g?ówn? ulic? miasta – „Nevski Prospekt”, z wizyt? w petersburskim metrze – zaliczanym do najg??bszych na ?wiecie. Licz?ce sobie ponad pó? wieku petersburskie metro to najszybszy i naj?atwiejszy sposób komunikacji w mie?cie, a zarazem wielka atrakcja turystyczna. Nowe stacje s? bardzo funkcjonalne, starsze pe?ni? nie tylko funkcj? u?ytkow?, ale posiadaj? równie? warto?? historyczn?.
W trakcie wycieczki  odpoczynek w herbaciarni ( herbata/kawa+ciacho). Kolejn? atrakcj? programu jest wizyta w dzia?aj?cym do dnia dzisiejszego soborze „Vladimirskaya Church” oraz „?omonosov Porcelain Factory” - Petersburskiej fabryce porcelany powsta?ej w 1744 r.
    st5   st6
• Oko?o godz. 16.30 przejazd na wczesna kolacj? do restauracji  „Za Scsenoy”
Po kolacji przej?cie spacerem do Teatru Opery i Baletu  Mariinsky  na przestawienie zaplanowane na ten dzie? ( o 19.00) . Po spektaklu transfer do hotelu.

DZIE? 3 – 4.07.2010 (Niedziela)

• ?niadanie
• wykwaterowanie z hotelu
• wycieczka hydrolotem do „Petershof” (Pietrodworiec) w zatoce Fi?skiej, letniej siedziby carów, nazywany "stolic? fontann" lub Wersalem Pó?nocy  Petershof wywiera na zwiedzaj?cych niesamowite wra?enie. Jest to ogromny zespó? pa?acowo-parkowy na terenie którego znajduje si? 144 fontann. Najbardziej imponuj?ca jest tzw. Wielka Kaskada, któr? tworz? 64 fontanny. Najpi?kniejsza z nich to fontanna "Samson" symbolizuj?ca zwyci?stwo rosyjskiej armii nad Szwedami pod Po?taw?. S?up wody wznosi si? na wysoko?? prawie 21 metrów. Spacer po parku, który otacza rezydencj? to prawdziwa uczta dla ducha.
        st7  st8
• 12.30 transfer powrotny na lotnisko
• o godz 15.30 wylot powrotny do Warszawy
 
Cena pobytu dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym wynosi
 – 2698 PLN / przy za?o?eniu grupa licz?ca minimum 10 osób

Dop?ata do pokoju 1-obowego wynosi – 460 PLN/os.
Cena biletu lotniczego dla jednej osoby – 1350,00 PLN/os.
(cena mo?e ulec niewielkim zmianom w przypadku zmiany op?at lotniskowych lub podatków)

Cena za pobyt zawiera:
- transfery zgodnie z programem wycieczki
- zakwaterowanie w hotelu 4* w pokoju dwuosobowym ze ?niadaniem-2 noclegi
- wy?ywienie zgodnie z programem wycieczki
- atrakcje zgodnie z programem wycieczki
- ubezpieczenie turystyczne
- opiek? polskoj?zycznego pilota-przewodnik
- wiza rosyjska
- wiza do Rosji

Wymagane dokumenty:
1. Wype?niony kwestionariusz wizowy i jedno zdj?cie 3,5x4,5 (czarno-bia?e lub kolorowe).
2. Paszport, wa?ny co najmniej 180 dni, licz?c od daty zako?czenia terminu wa?no?ci wizy na wjazd do Rosji.
Czas rozpatrywania wniosków wizowych wynosi:– od 1 do 10 dni.

Dodatkowo p?atne :
- Bilet wst?pu do Opery w sobot? wieczór. Nie jest znany jeszcze ani tytu? spektaklu, ani cena biletu.
- Us?ugi nie uj?te w programie, napiwki etc niezb?dnych dokumentów. W przypadku odmowy wydania wizy op?ata nie podlega zwrotowi.                                                     

ZG?OSZENIA

Klub Turystyki Kobiecej LEKTYKA
CLUB & TRAVEL Sp. z o. o., ul. Krzywickiego 34, lok. 9, 02-078 Warszawa
tel.  + 48 22 622 99 40-42, fax. + 48 22 622 99 43, www.lektyka.pl,info@lektyka.pl

 

 

Rezerwuj >>>

Pozostałe programy

Salon Reklamy